top line
logo

π. Συμεών Κραγιοπούλου: Ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως Κεφ. 1ο - 2ο

Ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως Κεφ. 1ο

Ὁ Θεός μᾶς κάνει βασιλεῖς καί ἱερεῖς

Στήν Ἀποκάλυψη ὁ Θεός ὁμιλεῖ διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί στή συνέχεια ὁ Ἰησοῦς Χριστός τά φανερώνει δι᾿ ἀγγέλου στόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη.

Πόσο ἄφρων εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πού δέν θέλει νά πιστέψει, δέν θέλει νά καταλάβει. Τόν ἀπασχολοῦν τά προβλήματα, οἱ ἀρρώστιες… Ὅλα ἐκεῖνα εἶναι ἀκριβῶς γιά νά καταλάβουμε καί νά βιώσουμε καλύτερα τά τοῦ Θεοῦ. Διότι δέν πρόκειται νά τά βιώσουμε, ἄν δέν πονέσουμε, ἄν δέν πάθουμε.

Νά πλησιάσουμε μέ πίστη καί σύνεση τόν Θεό. Νά πιστέψουμε ὅτι μᾶς κάνει ἔτσι πού νά εἴμαστε βασιλεῖς καί ἱερεῖς. Βασιλεύεις πάνω στόν ἑαυτό σου, κυβερνᾶς τόν ἑαυτό σου ὡς βασιλεύς, καί ὡς ἱερεύς προσφέρεις ἀτελεύτητη καί ὁλοκληρωτική θυσία –τόν ἑαυτό σου– λατρεύοντας τόν Θεό.

Ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως Κεφ.2o

Τί θά μᾶς ἔλεγε σήμερα ὁ Χριστός;

Στό 2ο καί 3ο κεφ. ἔχουμε τίς ἑπτά ἐπιστολές πού ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διά τοῦ Ἰωάννου ἀποστέλλει στούς ἑπτά ἐπισκόπους τῶν ἑπτά Ἐκκλησιῶν. Εἶναι σάν νά κάθεται νά γράφει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τήν κάθε ἐπιστολή. Γιά, νά σκεφθοῦμε ὁ καθένας τί θά μᾶς ἔγραφε ὁ Χριστός, ἐάν μᾶς ἔστελνε μιά ἐπιστολή. Καί ὅσοι θέλουν, νά καθίσουν νά γράψουν ὅ,τι αἰσθανθεῖ ἡ καρδιά τους πώς θά τούς ἔγραφε ὁ Κύριος. Θά μᾶς κάνει πάρα πολύ καλό αὐτό. Ἄν ζορίσουμε λίγο τόν ἑαυτό μας νά ἔρθει σ᾿ αὐτή τή θέση, κάποια πράγματα ἀληθινά θά ποῦμε. Καί θά ἀρχίσουμε νά δεσμευόμαστε κιόλας. Τό μεγάλο κακό εἶναι ὅτι οἱ χριστιανοί δέν θέλουν νά δεσμευθοῦν. Ὁπότε, ἄν δέν δεσμευθεῖς, δέν μπορεῖς νά ἀνταποκριθεῖς.

Ὁ Θεός κυβερνάει. Ὅλα τά ἔχει στά χέρια του ὁ Θεός. Κι ἐμεῖς ἀνήκουμε σ᾿ αὐτόν, καί αὐτός μᾶς δέχεται, μᾶς ἀγαπάει, θέλει νά μᾶς σώσει. Ὅποιος κι ἄν εἶσαι, σέ γιατρεύει ὁ Κύριος, σέ συγχωρεῖ, σέ λυτρώνει, σέ ζωογονεῖ, σέ κάνει δικό του, καί ζεῖς ἔτσι μέσα στήν ὅλη πρόνοια καί οἰκονομία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός κυβερνάει. Αὐτό ὅταν τό πιστέψεις καί ἀρχίσεις νά τό βιώνεις, ἔχει συνέπειες σέ ὅλες τίς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς. Ὅ,τι κι ἄν συμβεῖ, δέν θά ταραχθεῖς, δέν θά τρομοκρατηθεῖς, δέν θά τά χάσεις. Πόσο ἔτσι ἀναπαύεται κανείς καί εἰρηνεύει. Αἰσθάνεσαι ὅτι εἶσαι μέ τόν Θεό, εἶσαι τοῦ Θεοῦ, σέ ἔχει ἀναλάβει ὁ Θεός. Ἀρκεῖ ἐσύ νά ἀνταποκρίνεσαι. Ἅμα ἀρχίσεις νά νιώθεις τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅτι κυβερνᾶ ὁ Θεός, εἶναι ἀδιανόητο μετά νά ξεχαστεῖς ἤ νά χαλαρώσεις. Ἐκεῖ, τρέχεις, ἀκολουθεῖς τόν Κύριο. Ἀλλά χρειάζεται νά ἀποφασίσεις νά εἶσαι τοῦ Χριστοῦ.

Βλέπει ὁ Θεός πόσο κοπιᾶς, πόσο ὑπομένεις, πόσο δυσκολεύεσαι. Ἡ ἀρετή τῆς ὑπομονῆς ὑπονοεῖ μαρτύριο. Ζορίζεσαι, δυσκολεύεσαι, ὑπομένεις ὅμως. Αὐτά εἶναι ἀναπόφευκτα. Ἀλλά ὅμως σέ στηρίζει ὁ Κύριος, σέ βοηθάει, καί μέσα ἀπό αὐτά σέ ὁδηγεῖ ἐκεῖ ἀκριβῶς πού τελικά θέλει νά βγεῖ ἡ ψυχή· καί τά αἰσθάνεται μετά ὅλα εὐλογία, ὅσες δυσκολίες κι ἄν ἔρθουν. Διότι αὐτές οἱ δυσκολίες σέ βοηθοῦν νά ταπεινωθεῖς, νά προσγειωθεῖς, νά συνειδητοποιήσεις τήν πραγματικότητα, νά βρεῖς ἀληθινά τόν Θεό, νά λυτρωθεῖς ἀπό τόν ἑαυτό σου.

Τό ὅλο πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων σήμερα εἶναι ἐντελῶς ἀκατάλληλο γιά νά βρεῖς τόν Θεό. Τό ὅλο πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, τῆς σημερινῆς κοινωνίας εἶναι τέτοιο πού σέ βγάζει ἐντελῶς ἀπό τό πνεῦμα τό χριστιανικό· δέν σέ ἀφήνει νά ἔχεις καμιά σχέση μέ αὐτό. Ἄν δέν τό καταλάβουμε καί ἄν δέν λάβουμε τά μέτρα μας, ἔτσι θά φυτοζωοῦμε. Δέν θά ἔχουμε προκοπή πνευματική. Θά βασανιζόμαστε, πάντως χριστιανοί δέν θά εἴμαστε τελικά, ὅσο κι ἄν τυχόν παιδευόμαστε. Διότι δέν εἶναι ἁπλῶς ὁ παιδεμός πού ὠφελεῖ. Ὠφελεῖ τό καθετί, ὅταν σέ βγάζει στό φῶς τοῦ Θεοῦ, στή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, καί εἶσαι στά χέρια τοῦ Θεοῦ, πού κυβερνάει τά πάντα.

Δυό φοβερά πράγματα –πού εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἐπικίνδυνα ἀλλά θανατηφόρα– εἶναι ἀγκαλιασμένα σήμερα γιά τά καλά. Τό ὅλο πνεῦμα τῆς κοινωνίας εἶναι πάρα πολύ συντονισμένο μέ τήν πραγματικότητα πού ἔχει ὁ καθένας μέσα του. Ὁ κάθε ἄνθρωπος, καθότι ἁμαρτωλός, πεπτωκώς, θεοποίησε τόν ἑαυτό του, καί ὅλο αὐτό τό πνεῦμα καλλιεργεῖ ἕνα τέτοιο πράγμα: Τά πάντα, τά πάντα, τά πάντα, ἀκόμη καί τά τοῦ Θεοῦ καί τά πνευματικά καί τά καλά, τά πάντα νά ὑπηρετοῦν τή θεότητα αὐτή, τό ἐγώ σου. Καί οἱ ἄνθρωποι προχωροῦν ἀπό δυστυχία σέ δυστυχία, ἀπό κακή κατάσταση σέ χειρότερη. Καί, ἄφρονες, δέν θέλουν νά τό καταλάβουν. Ὅλο αὐτό τό πνεῦμα εἶναι ἄνευ προηγουμένου εἰδωλολατρία. Καί γι᾿ αὐτό οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τόν Χριστό, δέν μποροῦν νά ἔχουν σχέση μέ τόν Χριστό. Ἀκόμη κι ἐκεῖνοι πού θρησκεύουν, τάχα θρησκεύουν, ἀλλά πᾶνε καί κάνουν ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα λέει ἡ σημερινή νοοτροπία. Τελικά ἐμεῖς οἱ χριστιανοί λίγο ψευτοπιστεύουμε, ψευτοαγωνιζόμαστε κτλ., ἀλλά δέν ἔχει γίνει καί δέν γίνεται μέσα στήν καρδιά μας αὐτό ἀκριβῶς πού πρέπει νά γίνει, τό τέλειο, τό ἀπόλυτο· νά πιστεύουμε ἀπόλυτα στόν Χριστό καί νά τόν ἀκολουθοῦμε. Ἑπομένως αὐτή ἡ στάση πού παίρνουμε ἤδη μᾶς καταδικάζει. Δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι σήμερα σάν νά μήν ἦρθε ὁ Χριστός, σάν νά μή ζεῖ ὁ Χριστός μέσα στήν Ἐκκλησία, σάν νά μήν ἔχει δύναμη ὁ Χριστός, τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Εἴμαστε εἰδωλολάτρες κατά τό πνεῦμα τό σημερινό.

Ἀφήνει ὁ Κύριος νά περνοῦμε δυσκολίες, πού δέν θά τίς περνούσαμε, ἄν δέν ἤμασταν χαλαροί, ἄν δέν ἤμασταν χριστιανοί κατά τό κέφι μας, ἄν δέν ἤμασταν χριστιανοί ἔτσι ὅπως ἐμεῖς νομίζουμε. Ἀλλά ἐφόσον ὅμως μᾶς παίρνει στά σοβαρά ὁ Κύριος καί μᾶς δέχεται καί δέν μᾶς ἀπορρίπτει, ἐπιτρέπει νά σοῦ συμβεῖ τό ἄλφα, τό βῆτα, γιά νά ταρακουνηθεῖς, νά συνέλθεις, νά πιστέψεις ἀληθινά, καί ὁ Κύριος θά σέ βάλει στόν δρόμο του καί θά σέ ὁδηγήσει στήν ἀληθινή συγχώρηση, θά σέ ἁγιάσει, θά σέ λυτρώσει, θά σέ κάνει ἄνθρωπό του.

Νά φιλοτιμηθοῦμε νά γίνουμε ἀληθινοί χριστιανοί, γνήσιοι· χριστιανοί πού ὄντως μᾶς βρῆκε ὁ Θεός, ὄντως βρήκαμε τόν Θεό, ὄντως ἔχουμε μέσα μας τόν Χριστό. Καί εἶναι ἡ ζωή μας μέσα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καί δέν μᾶς τρομάζει τίποτε, καί δέν μᾶς ἀπειλεῖ τίποτε, καί δέν ἔχει σημασία εἴτε μᾶς πάρει ὁ Θεός ἀπό αὐτή τή ζωή εἴτε μᾶς ἀφήσει.

Νιώθεις ὅτι εἶναι μαζί σου ὁ Κύριος.

Καί ἀφήνεσαι σ᾿ αὐτόν

Δέν καταβάλλει ὁ Θεός προσπάθεια νά μᾶς πείσει. Ἔχεις αὐτιά, ἔχεις νοῦ –σάν νά μᾶς λέει– γιά νά ἀκούσεις καί νά καταλάβεις.  Ἔχεις ἄς ποῦμε νά ἀντιμετωπίσεις ἕνα θέμα. Ἄν ἀφεθεῖς ἁπλῶς στόν ἑαυτό σου, θά θυμώσεις, θά ὀργιστεῖς, θά στενοχωρηθεῖς, θά ἐκραγεῖς. Ἄν σκεφθεῖς ὅμως ὅτι αὐτό τό ξέρει ὁ Θεός, ὅτι ὁ Θεός εἶναι μαζί σου καί ὅτι ἐκείνη τήν ὥρα θέλει ὁ Θεός νά τό ἀντιμετωπίσεις αὐτό ὡς ἄνθρωπός του, ἀμέσως θά ἀλλάξεις· θά συγκρατηθεῖς, δέν θά ἀφήσεις τόν ἑαυτό σου νά παραφερθεῖ ἤ νά ἀπογοητευθεῖ καί νά ἀπελπιστεῖ, σάν ἐσύ νά διαφεντεύεις. Καί θά δεῖς στήν πράξη ὅτι ὅλα αὐτά πού ἔχεις εἶναι ὅ,τι χρειάζεται, ὥστε μέσα ἀπό αὐτά περνώντας νά γνωρίσεις τόν Θεό καλύτερα, νά ταπεινωθεῖς καλύτερα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, νά τόν ἀγαπήσεις, νά πιστέψεις, νά τόν θυμᾶσαι, νά ἐνεργεῖς κατά τό θέλημά του, νά ἀνταποκρίνεσαι. Ἐνῶ νομίζεις ὅτι ὅλα αὐτά σέ ἐμποδίζουν, τελικά δέν σέ ἐμποδίζουν ἀλλά σέ ἁγιάζουν.

Ἔρχεται ὁ Χριστός μέσα μας κι ἐμεῖς μέσα του, καί εἴμαστε ἐν Χριστῷ καί ἀγωνιζόμαστε ἐν Χριστῷ, κι ἐμεῖς ὡς ἄνθρωποι συγκεκριμένοι πρέπει νά νικήσουμε. Ὅλα τά κάνει ὁ Θεός, ὅλα ἔρχονται ἀπό τόν Θεό, ἀλλά ἀλίμονο ὅμως σ᾿ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος θά περιμένει νά γίνουν τά πράγματα μόνα τους καί αὐτός νά μήν κουραστεῖ. Πολύ συγκεκριμένα πρέπει νά ἀγωνιστεῖ κανείς νά πιστεύει, νά ἀγαπᾶ, νά ἀγωνιστεῖ νά ἀποφύγει τή μιά ἁμαρτία, τήν ἄλλη ἁμαρτία, νά νικήσει τά πάθη του. Ὁ Κύριος θά σέ βοηθήσει, ἀλλά πρέπει ἐσύ συγκεκριμένα νά ἀγωνιστεῖς. Δέν ἀχρηστεύει κανείς τόν ἑαυτό του, τήν ὕπαρξή του, τήν ἐλευθερία καί τή βούληση πού τοῦ δίνει ὁ Θεός, τήν ὅλη αὐτή κίνηση πού ἔχει μέσα του ὁ ἄνθρωπος νά πάει πρός τόν Θεό. Ἐμεῖς χωλαίνουμε, διότι δέν θέλουμε νά καταλάβουμε καί τελικά δέν καταλαβαίνουμε πῶς ἀκριβῶς ἔχουν τά πράγματα καί τελικά δέν ἀνταποκρινόμαστε καί σωστά.

Ἄλλος πάλι, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἀγωνίζεται, ἀγωνίζεται, κυριολεκτικά πεθαίνει ἀπό ἀγώνα, ἀλλά περισσότερο αὐτό τό κάνει, δυστυχῶς, ἐπειδή στηρίζεται στόν ἑαυτό του, ἔχει πεποίθηση στόν ἑαυτό του, ἔχει περί πολλοῦ τόν ἑαυτό του καί νομίζει ὅτι αὐτός θά τά βγάλει πέρα. Δέν σώζεται ἔτσι ἡ ψυχή, διότι ὅλος ὁ ἀγώνας τελικά ἐνισχύει τό ἐγώ, τήν ἁμαρτωλότητα, τόν παλαιό ἄνθρωπο. Καί ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά μήν ἐπιτυγχάνει καθόλου αὐτός ὁ ἀγώνας σου, ἕως ὅτου νά ταπεινωθεῖς καί νά κάνεις ἀληθινό ἀγώνα. Δηλαδή ἔτσι ἁπλά-ἁπλά, ταπεινά-ταπεινά νά ἀγωνιστεῖς μέχρι σημείου πού νά ματώσεις, ἔχοντας ὅμως πέρα γιά πέρα συνείδηση ὅτι, ἄν δέν δώσει τή χάρη του ὁ Κύριος, δέν θά κάνεις τίποτε.

Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος τά κυβερνάει ὅλα, τά τακτοποιεῖ ὅλα, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ, μᾶς ἀγαπᾶ, μᾶς ἀνέλαβε, μᾶς ἀναλαμβάνει, μᾶς ὁδηγεῖ στόν ἁγιασμό, στή σωτηρία, στήν αἰώνια ζωή. Ἑπομένως, μπορεῖ νά ἀσθενεῖς καί νά εἶσαι πέρα ἀπό ὑγιής. Μπορεῖ νά εἶσαι πτωχός καί νά εἶσαι πέρα ἀπό κάθε πλοῦτο. Ναί, εἶναι ἀλήθειες αὐτά. Τί κακό μεγάλο κάνουμε στόν ἑαυτό μας, ἀκόμη καί στή ζωή αὐτή πού ὑπάρχουμε. Ἄλλο πράγμα εἶναι νά εἶσαι τοῦ Χριστοῦ. Τί θά πάθεις, τί δέν θά πάθεις, τά ξέρει ὁ Χριστός, καί ἀφήνεσαι ἐκεῖ στόν Χριστό. Ἔχεις πέρα γιά πέρα ἐμπιστοσύνη ὅτι εἶναι ἀδύνατον ὁ Κύριος ἁπλῶς νά σέ πετάξει καί νά μή νοιάζεται. Ὄχι. Ὁ Κύριος μαζί σου θά εἶναι, εἴτε πάθεις πολλά εἴτε πάθεις λίγα, εἴτε μεγάλα εἴτε μικρά, εἴτε ἔχεις τίς ἄλφα δυσκολίες εἴτε τίς βῆτα εὐκολίες, ἄν θέλετε.

Εἶναι μαζί σου ὁ Κύριος. Καί γενικότερα ξενοιάζει ἡ ψυχή, πού εἶναι πολύ μεγάλο πράγμα, καί δέν παιδεύεται κανείς ἀπό ὅλα αὐτά πού ἔτσι ἤ ἀλλιῶς ἔχει νά συναντήσει μέσα στή ζωή, ἀλλά κυρίως ὅμως προκόπτει· προκόπτει πνευματικά.

Ὅ,τι καί νά εἶσαι, ἄν, ἀκριβῶς ἐπειδή εἶσαι ὅ,τι εἶσαι, βοηθηθεῖς ἀπό αὐτό νά ταπεινωθεῖς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, νά προστρέξεις καί νά πιστέψεις στήν ἀγάπη του καί ὅτι σέ συγχωρεῖ καί νά μετανοήσεις ὅσο παίρνει περισσότερο χωρίς καθόλου ἐπιφυλάξεις –καί θά δεῖ κανείς στήν πράξη ὅτι δέν ἔχει τελειωμό αὐτό– δέν ἔχει νά σοῦ πεῖ τίποτε ὁ Κύριος, ἄν ἐπιτρέπεται νά ποῦμε. Τέτοια ἀξία ἔχει ἡ μετάνοια. Σέ συγχωρεῖ πέρα γιά πέρα ὁ Κύριος, σέ ἁγιάζει πέρα γιά πέρα, σέ ἀνασταίνει πέρα γιά πέρα, σέ θεώνει. Ἐάν ὅμως μετανοήσεις ἀληθινά καί ἄν τόν πιστέψεις ἀληθινά καί τρέξεις ἀληθινά σ᾿ ἐκεῖνον.

Σήμερα –μετά τήν ἐναθρώπηση τοῦ Χριστοῦ– κανείς μας δέν δικαιολογεῖται νά μήν πιστεύει. Ὄχι ἁπλῶς νά μήν πιστεύει, ἀλλά νά μή ζοῦμε τόν Χριστό ἔτσι πού μέχρι τά κατάβαθά μας νά εἶναι ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ. Δέν δικαιολογεῖται κανένας νά μήν εἶναι ἀληθινός χριστιανός, νά μήν εἶναι στόν δρόμο τῆς ἁγιότητος, στόν δρόμο ἀκριβῶς αὐτόν πού μᾶς βάζει ὁ Κύριος. Ὄντως δηλαδή νά νιώθουμε μέσα μας τόν Κύριο.

Ἅμα δέν στρωθεῖς νά νικήσεις τόν διάβολο ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ –ὅπως νίκησε ὁ Χριστός, κι ἐμεῖς μαζί μέ τόν Χριστό νά νικήσουμε τόν διάβολο– τί θά κάνεις τελικά; Ὄργανό του θά εἶσαι καί δέν τό καταλαβαίνεις.| |

Ακολουθήστε μας στα social media