top line
logo

Το μέγιστο μάθημα

π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Ασθένειες, θλίψεις, ακαταστασίες, άγχος και ένταση, τα σημάδια της ανθρώπινης πορείας.  Δεν είναι, όμως, μόνο αυτά!  Κανενός δεν είναι όλο νύχτα και σκοτάδι η ζωή του, όπως και δεν είναι όλο μέρα και φως.  Πορευόμαστε στις εναλλαγές.  Έτσι αποκτά ενδιαφέρον η ζωή.  «Έσονται οι έσχατοι πρώτοι κι οι πρώτοι έσχατοι».  Δεν μπορείς να επαναπαύεσαι ούτε στις επιτυχίες σου ούτε στις ασφάλειές σου.  Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορείς να βρεθείς στον πάτο, μόνος κι εγκαταλελειμμένος ακόμα κι

Διαβάστε Περισσότερα


Ευρισκόμενος εις όρος υψηλόν

π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Κοιτάζοντας τον κόσμο από ψηλά τον βλέπεις μικρό.  Μικρά τα σπίτια, τους δρόμους, τ’ αυτοκίνητα, τους ανθρώπους.  Δεν έχουν, όμως, μικράνει τα προβλήματα, οι έννοιες, οι πόνοι τους. Αυτά μένουν και τους καθορίζουν.

Κοιτάζοντας τον κόσμο από ψηλά, δεν τον προσεγγίζεις, δεν ακούς τους παλμούς του, δεν τον κατανοείς.  Μένεις χωρίς την κοινωνία, τη σχέση, την ενότητα που ζωογονεί.  Γι’ αυτό και δεν υπάρχει πληρότητα.

Διαβάστε Περισσότερα


Η Δημιουργία του κόσμου - Γένεσις Επεισόδιο 1

Η Δημιουργία του κόσμου μέσα από το βιβλίο της Γένεσις της Παλαιάς Διαθήκης. Που χρησιμεύει η Παλαιά Διαθήκη, πως έγινε η δημιουργία του κόσμου και σε πόσες ημέρες, πως αποκαλύπτεται η Τριαδικότητα του Θεού, πότε πλάστηκε ο άνθρωπος και τα υπόλοιπα ζώα. Έρευνες και μελέτες που γίνονται κατά καιρούς τι λένε για το μπίγκ μπάνγκ (Big bang) και τον πίθηκο;

Στη νέα σειρά, "ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ", για μικρούς και μεγάλους που θα βρείτε στο κανάλι μας

Διαβάστε Περισσότερα


Λόγος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

«…Αν ο θάνατος των οσίων είναι τίμιος και η μνήμη δικαίου συνοδεύεται από εγκώμια, πόσο μάλλον τη μνήμη της αγίας των αγίων, δια της οποίας επέρχεται όλη η αγιότης στους αγίους, δηλαδή τη μνήμη της αειπάρθενης και Θεομήτορος, πρέπει να την επιτελούμε με τις μεγαλύτερες ευφημίες.

Διαβάστε Περισσότερα


Η ευχή του Ιησού – με αφορμή την Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου

Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης κ. Ιωήλ

Τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ

Στὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ζ΄ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου (4 Αὐγούστου 2019) θά ἀκούσουμε τοὺς δύο τυφλοὺς νὰ ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ζητοῦν ἀπ’ Αὐτὸν νὰ τοὺς ἐλεήσει (Ματθ. 9,27). Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέγει πὼς δὲν πῆγαν ἁπλῶς νὰ συναντήσουν τὸ Χριστό, «ἀλλὰ μεγάλα βοῶντες καὶ οὐδὲν ἕτερον ἢ ἔλεον προβαλλόμενοι», δηλαδὴ φώναζαν πολὺ δυνατά, τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ τίποτε ἄλλο δὲ ζητοῦσαν παρὰ νὰ ἐπιδείξει ἔλεος σ’ αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς

Διαβάστε Περισσότερα


Κυριακή 4 Αὐγούστου - Ζ΄ Ματθαίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ρωμ. ιε΄ 1-7)

Αδελφοί, ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. Ἕκαστος γὰρ ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται· «Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ’ ἐμέ». Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ

Διαβάστε Περισσότερα


Κυριακή 28 Ιουλίου 2019 - Στ΄ Ματθαίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ρωμ. ιβ΄ 6-14)

Αδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδοὺς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. Ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι

Διαβάστε Περισσότερα


Κυριακή 21 Ἰουλίου 2019 - Ε΄ Ματθαίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ρωμ. ι΄ 1 – 10)

Αδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν· μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ' οὐ κατ' ἐπίγνωσιν. Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. Τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι «ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς»· ἡ δὲ ἐκ

Διαβάστε Περισσότερα


Κυριακή 14.7.2019 - Τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκ. Συνόδου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Τίτ. γ΄ 8-15)

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν

Διαβάστε Περισσότερα


Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 - Γ΄ Ματθαίου, Κυριακής Μεγαλομάρτυρος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5)

Αδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὣστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς

Διαβάστε Περισσότερα


«Τι λέει η Εκκλησία…»

π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Όλοι οι κληρικοί κι όσοι έχουν ένα ρόλο διδασκάλου στην Εκκλησία δέχονται ποικίλες ερωτήσεις για το «τι λέει η Εκκλησία», για το α΄ ή β΄ θέμα. Αν και οι ερωτήσεις είναι καλοπροαίρετες, η βάση τους κρύβει τον εξής κίνδυνο: να θεωρηθεί η Εκκλησία ως ένα σύστημα νόμων-κανόνων, όπως το κράτος ή τις θρησκείες του νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο ερωτώμενος εκλαμβάνεται ως ο γνώστης των κανονισμών που καλείται να διαφωτίσει τον ερωτώντα. Είναι όμως έτσι η πραγματικότητα;

Διαβάστε Περισσότερα


banner


| |

Ακολουθήστε μας στα social media