top line
logo

Η προσφώνηση τῆς Α.Θ.Π. Οἰκ. Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ὑπογραφήν τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας

Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 5Ἰανουαρίου 2019

ΜακαριώτατεΜητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κύριε Ἐπιφάνιε,

Φῶς καί χαρά, εἰρήνη καί ἑνότης ἐπέφανε σήμερον τῇ ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Οὐκρανίας, παραλαμβανούσῃ διά τῶν χειρῶν τῆςὙμετέρας προσφιλεστάτης Μακαριότητος τόν Τόμον τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως καί ἀνακηρύξεως αὐτῆς εἰς Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, ἐντασσομένηνεἰς τήν χορείαν τῶν δεκατεσσάρων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν συγκροτουσῶν «ὅλον τόν θεσμόν» τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ὁ εὐσεβής Οὐκρανικός λαός ἀνέμενε τήν εὐλογημένην ταύτην ἡμέραν ἐπί ἑπτά ὁλοκλήρους αἰῶνας˙ καί, ἰδού, ἦλθετό πλήρωμα τοῦ χρόνου διά νά ἀπολαύσῃ καί αὐτός, ὡς καί πλεῖστοι πρό αὐτοῦ Ὀρθόδοξοι λαοί, τοῦ θείου δώρου τῆς χειραφετήσεως καί τῆς ἀνεξαρτησίας καί αὐτοδιοικήσεως, ἐλεύθερος πάσης ἔξωθεν ἐξαρτήσεως καί ἐπεμβάσεως, οὐχί πάντοτε στοργικῆς καί σεβομένης τήν ἰδιοπροσωπείαν αὐτοῦ ὑπαρξάσης.

Ἦτο δικαίωμά Σας, Μακαριώτατε, να ζητῆτε καί νά διεκδικῆτε τήν αὐτοκεφαλίαν Σας. Ἦτο δικαίωμα καί προνόμιον τῆς Μητρός Σας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά Σᾶς χορηγήσῃ τό καθεστώς τοῦτο τῆς αὐτοκεφαλίας. Εὐχόμεθα ὁλοθύμως νά φανῆτε ἄξιοι αὐτῆς καί νά ἀναδειχθῆτε εἰς πολύτιμον συνέκδημον τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ πανορθοδόξῳ ἑνότητι καί συνεργασίᾳ καί ἐν τῆ κοινῇ ἡμῶν μαρτυρίᾳ πρός τόν σύγχρονον κόσμον, ὁ ὁποῖοςἔχει ἀνάγκην τῶν ἀνεξαντλήτων πνεματικῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Σήμερον, τῆ χάριτι τοῦ Κυρίου, πραγματοποιεῖται ἡ ἐπανένταξις τῶν ἐν τῆ χώρᾳ Ὑμῶν ἑκατομμυρίων πιστῶν, οἵτινες αἰφνιδίως εὑρέθησαν ἐκτός κανονικότητος καί κοινωνίας, ἄνευἰδικῆς των ὑπαιτιότητος. Ἀλλ' ἡ Κωνσταντινούπολις συνήγαγε καί ἐνηγκαλίσθη αὐτούς ὡς ἡ πραγματική αὐτῶν μήτηρ, ἡ ὁδηγήσασά ποτε αὐτούς εἰς τό χριστιανικόν βάπτισμα, καί οὐχί ὡς μητρυιά, διότι οὐδέποτε καί ἔναντι οὐδενός λαοῦ καί ἔθνους ὑπῆρξε τοιαύτη καθ' ὅλην τήν μακράν καί πολλάκις περιπετειώδη ἱστορικήν πορείαναὐτῆς. Ἡ Ἐκκλησία αὕτη τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων ἐκένωσεν ἑαυτήν, ἐθυσίασεν εὐχαρίστως τμήματα τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς, ἐσμικρύνθη,διάνάδιακονήσῃ τάς ἐπιθυμίας καί τά συμφέροντα τῶν τέκνων αὐτῆς.

Μακαριώτατεἀδελφέ,

Κατά τήν εὔσημον ταύτην καί ἱστορικήν ἡμέραν, ἐν τῷ Ἱερῷ Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδοξίας, παρίστανται καί συνεορτάζουν μεθ'ἡμῶν ὁ Πρίγκηψ Βλαδίμηρος καί ἡ Ἁγία Ὄλγα, ἅπαντες οἱἍγιοι γόνοι τῆς εὐκλεοῦς Οὐκρανικῆς γῆς, ὡς καί ἅπαντες οἱ θιασῶται καί ὑποστηρικταί τῶν αὐτονοήτων δικαίων Ὑμῶν, τῶν Οὐκρανῶν πιστῶν, καί τῆς δικαιοσύνης ἐν γένει,καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων,καί,ἰδιαιτέρως,τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν -ὅλοι εἶναι παρόντες τῷ πνεύματι καί τη προσευχῇ, συγχαίροντες καί συνευφραινόμενοι μεθ' ἡμῶν.

Χαιρετίζομεν τήν τιμητικήν παρουσίαν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν κατά τήν ἱεράν ταύτην στιγμήν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους τῆςΟὐκρανίας, τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου κυρίου Πέτρου Ποροσένκο, ὁ ὁποῖος πολύ ἐπεθύμησεν ἰδεῖν τήν ἡμέραν ταύτην,τήν μεγάλην καί ἐπιφανῆ, ἐκφράζων τήν ἐνδόμυχον ἐπιθυμίαν καί εὐχήν καί παράκλησιν τοῦ λαοῦ του νά ἀπολαύσῃ τῆς ἐλευθερίας καί ἀνεξαρτησίας του.

Εὐχαριστοῦμεν, συγχαίρομεν καί εὐλογοῦμεν ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πάντας Ὑμᾶς. Ἡ Ἐκκλησία αὕτη τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως θά εἶναι πάντοτε παρά τό πλευρόν Σας, εὐχομένη, προσευχομένη καί ἐργαζομένη διά τήν ἐν Χριστῷ αὔξησιν καί πρόοδον Ὑμῶν καί διά τήν εὐστάθειαν τῆς νεοφύτου Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

          Ὁ Χριστός ἐν τῶ μέσῳ ἡμῶν!| |

Ακολουθήστε μας στα social media