Skip to main content

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 21ης Νοεμβρίου 2018⁩

21 Νοε 2018 19:58

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἐτέλεσε τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τό ἑσπέ-ρας τῆς Δευτέρας, 19ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τούς χώρους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρου διοργανωθείσης διαπολιτισμικῆς εἰκαστικῆς ἐκθέσεως ὑπό τόν τίτλον «TURKCELL – Ἡ Τέχνη στήν Ἐπικοινωνία», εἰς ἥν συμμετέχουν περί τούς 80 διακεκριμένοι Ἕλληνες καί Τοῦρκοι καλλιτέχναι ἐκ τῶν χώρων τῆς ζωγραφικῆς, τῆς γλυπτικῆς καί τῆς φωτογραφικῆς τέχνης.

Ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἀφοῦ συνεχάρη πάντας τούς ἐμπλεκομένους φορεῖς, ἐξῇρε τήν συμβολήν τῆς τέχνης πρός προαγωγήν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως διαφορετικῶν λαῶν, θρησκειῶν καί πολιτιστικῶν ὁμάδων, καί ἐπῄνεσε, διά τήν ἔμπρακτον συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν προαγωγήν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου εἰς τήν ἐρατεινήν Ἴμβρον, τήν εἰρημένην Ἑταιρίαν Τηλεπικοινωνιῶν τῆς Τουρκίας, διά τήν ἀνάληψιν ὑπό τῆς τελευταίας ἐξ ὁλοκλήρου τοῦ ὑψηλοῦ κόστους τῆς κατασκευῆς καί τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων καί τῶν χώρων πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου τῆς Ἴμβρου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστά-τησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Τρίτην, 20ήν ἰδίου, καθ’ ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητρο-πολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Τετάρτην, 21ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητρο-πολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1958, 1968 καί 1978, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, παρουσιάσας τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τῆς Κοινότητος καί ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα καί εἰς τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτῆς, ἀκολούθως δέ ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Ὅστις, ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τό νόημα τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς σχετικῶς πρός τήν ἱερουργίαν τοῦ ἀρρήτου τῆς σωτηρίας ἡμῶν μυστηρίου, ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου καί τῆς ὑπό τήν πρωτοπόρον ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη καί τῶν μελῶν αὐτῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον καί προσέφερε τῷ Σεβ. Ἀρχιερατικῷ Ἐπιτρόπῳ Ἱ. Εὐαγγέλιον ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ζωγραφειώτας εἰς τά ἴδια καί ἐπιδαψιλεύσας τοῖς πᾶσι τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν τοῦ εἰς Γενεύην ἀπουσιάζοντος Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Ἱεροψάλτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων.

Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Τσιρώνην, Ἀν. Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Νικολάου, καί τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου Πορτοκαλίδου, καί τήν Εὐγεν. κ. Εὐτυχίαν Φράγκου, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τάχον, Ἁγιογράφον, ἐκ Λαρίσης.

Τάς Εὐγεν. κυρίας Σοφίαν Βέρτ καί Οὐρανίαν Μανθοπούλου, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Συνδέσμου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου.

Τήν Εὐγεν. κ. Latife Soysal, Ἀσφαλίστριαν, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σεραφείμ Φαράσογλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μουσικολ. κ. Χριστοφόρου – Ἀλεξάνδρου Χαρκιολάκη, Διευθυντοῦ τοῦ Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τῆς Μουσικῆς» καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν τοῦ μουσικοῦ σχήματος «Café Aman Istanbul», ὑπό τόν τίτλον «Ἀπό τήν Πόλη ἔρχομαι…», ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, τήν Τετάρτην, 21ην Νοεμβρίου.