top line
logo

Ειδήσεις απο το Φανάρι (03-02-2019)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 1ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, 2ας ἰδίου. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 2ας ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους καί Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί τούς ἐν αὐτῇ ἐργαζομένους, ἀντηλλάγησαν δέ σύντομοι προσφωνήσεις μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Ὑπευθύνου τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς πίστεώς μας Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου. 
* * * 
Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου. 
Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, πληροφορηθείς τόν ἐν Οὐκρανίᾳ ἐπελθόντα κλονισμόν τῆς ὑγείας τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐφραίμ, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, μεταβάντος εἰς Κίεβον διά νά παραστῇ ὡς μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας Μακαριωτάτου κ.κ. Ἐπιφανίου, ἀπέστειλεν αὐτῷ Πατριαρχικόν Γράμμα συμπαθείας, εὐχηθείς αὐτῷ τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Σάββαν Βασιλειάδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἄρτι ἐπανελθόντα ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλιέττας, τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Πεταλίδην, Διευθυντήν ἐκδόσεως τῆς Ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος «ΗΧΩ», καί τήν Εὐγεν. κ. Λουκίαν Κοτάμ, ἐντεῦθεν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Natalie, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Ἀνδρικοπούλου, Ἀντιδήμαρχον Περιβάλλοντος καί Πρασίνου τοῦ Δήμου Παλαιοῦ Φαλήρου, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Λόλαν Νταϊφᾶ, Σύμβουλον Ἐπικοινωνίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Νεοχωρίτην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Φωτίου, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
* * * 
Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Ἐφραίμ καί Ἀλεξίου, Καθηγουμένων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῶν Βατοπαιδίου καί Ξενοφῶντος, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.κ. Ἐπιφανίου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κιέβου, τήν Κυριακήν, 3ην Φεβρουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν δοθεῖσαν διάλεξιν τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν κ.κ. Kemal Arı καί Πασχάλη Βαλσαμίδου, ἐπί τοῦ θέματος «96. yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi anma etkinliği», ἐν Beylikdüzü, τό Σάββατον, 2αν ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δανιήλ Ψωΐνου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, κατά τόν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Art & Art Magazine» διοργανωθέντα B’ Πανελλήνιον Διαγωνισμόν Μουσικῆς, ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Πειραιῶς, τήν Κυριακήν, 3ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Κωτούλα, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ Ἑορτῇ τῶν Γραμμάτων, ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, αὐθημερόν.


| |

Ακολουθήστε μας στα social media