Skip to main content

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων λειτουργεῖ ὡς ζωντανή μαρτυρία τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας ...

07 Ιουν 2023 17:31

Εἰς ἔνδειξιν τῆς διαρκοῦς δεσμεύσεως διά τήν προώθησιν τῆς θρησκευτικῆς ἁρμονίας καί τήν καλλιέργειαν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως, ἡ Α.Ε. ὁ  κ. MaulenAshimbayev, Πρόεδρος τῆς Γερουσίας τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Δημοκρατίας τοῦ Καζακστάν καί Ἐπικεφαλῆς τῆς Γραμματείας τοῦ Συνεδρίου τῶν Ἡγετῶν Παγκοσμίων καί Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν, ἡγήθη μιᾶς διακεκριμμένης Ἀντιπροσωπείας, ἀποτελουμένης ὑπό ὑπουργῶν, βουλευτῶν καί ἀξιωματούχων, οἱ ὁποῖοι τήν Δευτέραν, 6ηνἸουνίου 2023, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Μετά ἀπό ἔνθερμον ὑποδοχήν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄, ἡ Ἀντιπροσωπεία ἀπηύθυνεν ἐπίσημον πρόσκλησιν πρός τόν Μακαριώτατον, ὥστε νά συμμετάσχῃ εἰς τήν ἐπικειμένην διαδυκτιακήν συζήτησιν Στρογγυλῆς Τραπέζης: «Οἱ Θρησκευτικοί Ἡγέται Ἑνώνονται διά τήν Εἰρήνην».

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐκαλωσώρισεν ἐνθέρμως τήν Ἀντιπροσωπείαν καί ἔρριψε φῶς εἰς τήν βαθεῖαν ἱστορικήν σημασίαν τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὑπογραμμίζων τήν ὑπεροχήν του ὡς τῆς θρησκευτικῆς Κοινότητος μέ τήν ἐκτενεστέραν ἀδιάσπαστον ἱστορικήν κληρονομίαν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους».  Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν  ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων λειτουργεῖ ὡς ζωντανή μαρτυρία τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας καί τῶν ἀξιοθαυμάστων συναντήσεων τοῦ θείου μέ τό ἀνθρώπινον.

Ἀπηχῶν συναισθήματα, τά ὁποῖα ἀντηχοῦν εἰς μακρότητα χιλιετιῶν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ ἁπλώνει τήν πνευματικήν ἀκτινοβολίαν καί λαμπρότητα αὐτῆς εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον, ὑπερβαίνουσα τά ὅρια τῶν Ἁγίων Τόπων. Τό Πατριαρχεῖον, ἐτόνισεν, ἔχει διαδραματίσει κεντρικόν ρόλον εἰς τήν  διαφύλαξιν καί τήν καλλιέργειαν τοῦ πλουσίου μωσαϊκοῦ τῆς ζωῆς εἰς τήν περιοχήν, τό ὁποῖον καλλιεργεῖ ἕν περιβάλλον ἀναγνωρίσεως διαφορετικῶν πολιτισμῶν, ἐθνοτήτων καί θρησκειῶν. Μέσῳ τῆς ἀκλονήτου δεσμεύσεώς του, διά τήν προώθησιν ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τάς ρίζας αὐτῶν εἰς τάς Ἀβρααμιαίας παραδόσεις, ὡς διατυποῦνται εἰς τάς Ἱεράς Βίβλους, τό Πατριαρχεῖον ἔχει καλλιεργήσει μίαν γόνιμον συνύπαρξιν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, ἀνεξαρτήτως τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων αὐτῶν.

Ἐπιπλέον, ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ἀνεφέρθη εἰς τάς προσπαθείας  συνεργασίας, τάς ὁποίας ἀναλαμβάνουν αἱ  διάφοροι Ἐκκλησίαι καί αἱ Χριστιανικαί Κοινότητες εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. Ἡνωμέναι εἰς τόν αὐτόν κοινόν σκοπόν, προσπαθοῦν νά ἐξασφαλίσουν τήν εὐημερίαν  ὅλων τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀρχαίας καί ἱστορικῆς Χριστιανικής Κοινότητος. Αὗται αἱ θρησκευτικαί Κοινότητες ἐνστερνίζονται τόν σεβασμόν, τήν ἀνεκτικότητα καί τήν ἀμοιβαίαν εὐημερίαν καί στοχεύουν νά δημιουργήσουν ἕν ὑποδειγματικόν προηγούμενον, παράδειγμα  διά τόν ὑπόλοιπον κόσμον.

Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α.Ε. τοῦ κ. MaulenAshimbayevκαί ἡ ἀξιότιμος Ἀντιπροσωπεία αὐτοῦ φέρουν τεραστίαν σημασίαν, δεδομένων τῶν δυσκόλων συνθηκῶν, τάς ὁποίας ἰδίᾳ ἀντιμετωπίζει τήν στιγμήν ταύτην ἡ περιοχή. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐξέφρασε τήν πεποίθησιν Αὐτοῦ ὅτι ἡ ἐπίσκεψις αὕτη θά ἐνισχύσῃ  περαιτέρω τούς δεσμούς μεταξύ τοῦ Καζακστάν καί τῆς Ἱερᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, καθώς καί μέ τάς τοπικάς Ἐκκλησίας. Ὁ Μακαριώτατος ἀνεγνώρισε τόν καθοριστικόν ρόλον, τόν ὁποῖον διεδραμάτισεν ἡ Α.Ε. κ. Ashimbayevεἰς τήν  προώθησιν τῆς ειρήνης καί τῆς συμφιλιώσεως, τόσον εἰς περιφερειακόν ὅσον καί εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον, προσδίδων ἔμφασιν εἰς τό γεγονός ὅτι αἱ ἀξίαι αὗται εἶναι ἀκριβῶς ὅ,τι χρειάζεται ἡ περιοχή ἐν αὐτοῖς τοῖς καιροῖς τῶν δοκιμασιῶν.

Εὐλογῶν τήν Α.E. τόν κ. Ashimbayevκαί τήν Ἀντιπροσωπείαν αὐτοῦ διά τήν εὐγενῆ Ἀποστολήν τους, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσέτι ἐπεδαψίλευσε τάς εὐλογίας Αὐτοῦ ἐν τῷ λαῷ τῆς Δημοκρατίας τοῦ Καζακστάν, ὁμολογῶν τάς κοινάς ἀξίας καί τάς πνευματικάς διασυνδέσεις μεταξύ τῶν δύο περιοχῶν. Μέ τήν σειράν του, ἡ Α.E. ὁ κ. Ashimbayevκαί ἡ Ἀντιπροσωπεία αὐτοῦ εξέφρασαν τήν βαθείαν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν πρός τόν Μακαριώτατον διά τήν ἀποδοχήν τῆς προσκλήσεως εἰς τήν ἐρχομένην διαδικτυακήν συζήτησιν Στρογγυλῆς Τραπέζης μέ θέμα: «Οἱ Θρησκευτικοί Ἡγέται Ἑνώνονται διά τήν Εἰρήνην».

Ἡ Στρογγυλή Τράπεζα, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη τήν 6ηνἸουνίου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ἦτο ἀφιερωμένη εἰς τό VIIΣυνέδριον Ἡγετῶν Παγκοσμίων καί Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν ἐν Ἀστάνᾳ.

Ἐπιφανεῖς ὁμιληταί, μεταξύτῶν ὁποίων ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄καί ἡ Α.Ε. ὁκ. Maulen Ashimbayev, καθώς καί διακεκριμένοι Ἀρχιραββῖνοι  τοῦ Ἰσραήλ, ἐκπρόσωποι τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου καί μέλη τῶν Κοινοτήτων τῶν Μουσουλμάνων, τῶν Μπαχάϊ καί τῶν Δρούζων, ἄλλαι ἐξέχουσαι προσωπικότητες  ἐκόσμησαν τήν Στρογγυλήν Τράπεζαν μέ τάς διορατικάς συνεισφοράς συμμετοχῆς αὐτῶν.

Εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος ἐξῆρε τούς στόχους καί τάς προτεραιότητας τοῦ Συνεδρίου τῶν  Ἡγετῶν Παγκοσμίων καί Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν, ἐπαινῶν τήν σταθεράν ἑστίασιν αὐτοῦ εἰς τήν προώθησιν τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, τῆς ἀνεκτικότητος, τοῦ διαλόγου καί τῆς εἰρήνης.

Ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τοῦ Συνεδρίου διά τήν ἀναγνώρισιν τοῦ κομβικοῦ ρόλου πού διαδραματίζει ἡ θρησκεία εἰς τήν ἀνθρωπίνην κοινωνίαν καί τάς δυνατότητας αὐτῆς διά τήν προώθησιν τῆς οἰκοδομήσεως τῆς εἰρήνης.

Κατάτήν ἐπιδίωξιν τῆς εἰρήνης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀνεγνώρισε πάραυτα τάς μυριάδας προκλήσεις, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζουν αἱ Ἐκκλησίαι, τονίζων, ὅτι ἡ γνησία εἰρήνη ἠμπορεῖ νά οἰκοδομηθῇ μόνον ἐπάνω εἰς τά θεμέλια τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί τῆς γνησίας ἐπιθυμίας διά τήν εὐημερίαν τῶν ἄλλων, ἀναγνωρίζωντάς ἐγγενεῖς δυσκολίας εἰς τήν διατήρησιν αὐτῶν τῶν ἀξιῶν. 

Ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν ὅτι εἰς τούς Ἁγίους Τόπους ἡ Χριστιανική παρουσία ἔρχεται ἀντιμέτωπος μέ πρωτοφανεῖς ἀπειλάς καί ἐπιθέσεις ὑπό ριζοσπαστικῶν Ἰσραηλινῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι ἀπορρίπτουν τάς ἀξίας τῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν παραδόσεων. Ἐξέφρασε τήν λύπην Αὐτοῦ διά τήν τρέχουσαν κατάστασιν πραγμάτων, καθώς οἱ Ἅγιοι Τόποι θά ἔπρεπε ἰδανικῶς νά χρησιμεύουν ὡς πρότυπον διά τά ἔθνη, ἀποδεικνύοντες ὅτι  διαφορετικοί πολιτισμοί, θρησκεῖαι καί ἐθνότητες μποροῦν νά συνυπάρξουν καί νά ἀνθίσουν ἀπό κοινοῦ.  Δυστυχῶς, ἡ πραγματικότης ἀπέχει πολύ ἀπό τό ὅραμα τοῦτο  εἰς τήν γῆν πού ἐνσαρκώνει τήν θεϊκήν καί  ἀνθρωπίνην συνάντησιν.

Η ἐπίσκεψις τῆς Α.Ε. τοῦ κ. MaulenAshimbayevκαί ἡ ἀξιότιμος Ἀντιπροσωπεία, ἀλλά καί τό γεγονός τῆς Στρογγυλῆς Τραπέζης, ὄχι μόνον συμβολίζουν τήν ἐνίσχυσιν τῶν δεσμῶν μεταξύ Καζακστάν καί Ἱερουσαλήμ, ὡς ἐπαρατήρησεν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ἀλλ’ ἐπισφραγίζουν επίσης τήν βαθεῖαν σημασίαν τοῦ διαθρησκευτικοῦ διαλόγου, τῆς συνεργασίας καί τῆς ἀταλαντεύτου ἐπιδιώξεως τῆς εἰρήνης εἰς μίαν περιοχήν, ἡ ὁποία σφύζει ἀπό συνθέτους καί διαφόρους  προκλήσεις.

Καθώς ὡλοκληρώθη ἡ ἡμερίς, οἱ συμμετέχοντες εἰς τήν  Στρογγυλήν Τράπεζαν ἀπεχώρησαν, φέροντες μίαν ἀνανεωμένην αἴσθησιν δεσμεύσεως διά τήν προώθησιν  τῆς διαθρησκευτικῆς κατανοήσεως, τῆς ἁρμονίας καί τῶν συλλογικῶν προσπαθειῶν διά τήν εἰρήνην. Αἱ γόνιμαι ἀνταλλαγαί μεταξύ ἐκπροσώπων διαφορετικῶν θρησκειῶν καί παραδόσεων ἐλειτούργησαν ὡς ἰσχυρά ὑπενθύμισις τῆς δυνατότητος συνεργασίας καί κοινῶν ἀξιῶν, προκειμένου νά ὑπερβοῦν τά ὅρια καί νά προωθήσουν ἕνα καλύτερον κόσμον δι’ ὅλους.

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄εἶπεν ὅτι εἰς τήν ἀρχαίαν καί ἱεράν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου ἡ ἱστορία καί ἡ πνευματικότης συμπλέκονται, ἡ ἐπίσκεψις καί ἡ Στρογγυλή Τράπεζα ἵστανται ὡς φάροι ἐλπίδος, φωτίζοντες τήν πορείαν πρός ἕν μέλλον χαρακτηριζόμενον ἀπό εἰρήνην, συμπόνοιαν καί ἑνότητα μεταξύ πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξαρτήτως τοῦ θρησκευτικοῦ ὑποβάθρου αὐτῶν. Τό ταξίδιον πρός τήν  διαθρησκειακήν ἁρμονίαν συνεχίζεται,  μέ κάθε βῆμα ποιούμενον ὑφ’ Ἡγετῶν καί ἀντιπροσώπων νά ἀπηχῇ τήν κοινήν φιλοδοξίαν δι’ ἕνα κόσμον, ὁ ὁποῖος θά καθοδηγῆται ὑπό τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, τοῦ διαλόγου καί τήν ἐπιδίωξιν διαρκοῦς εἰρήνης.

2023.06.06 Kazakhestan Conference.06 Conference2 1024x740

2023.06.06 Kazakhestan Conference.06 Conference5 1024x682

2023.06.06 Kazakhestan Conference.06 Conference1 1 578x1024


Διαβάστε επίσης