Skip to main content

Η επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στο Πατριαρχείο της Ρουμανίας

05 Δεκ 2018 12:52

Από Πέμπτης, 16ης/ 29ης Νοεμβρίου ἕως καί Σάββατον 18ην Νοεμβρίου / 1ην Δεκεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσκεκλημένος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ, εὑρίσκεται εἰς ἐπίσκεψιν εἰς Ρουμανίαν, προκειμένου νά προεξάρξῃ τοῦ Συλλειτούργου εἰς τόν νεόδμητον καί πρότριτα ἐγκαινιασθέντα μεγαλοπρεπῆ ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Εἰς τήν ἐπίσημον ταύτην ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων συνοδεύεται ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεωργίου καί Ἰωάννου τῶν Χοζεβιτῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Κατά τήν εἰς τό ἀεροδρόμιον τοῦ Βουκουρεστίου Αὐτοῦ ἄφιξιν ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο ἐνθέρμως δεκτός ὑπό τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βραχοβιόνηλ κ. Τιμοθέου, πρῴην ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας εἰς Ἱεροσόλυμα καί τοῦ νῦν ἀντιπροσώπoυ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοφίλου καί τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ π. Ἰωάννου, τοῦ ὑπευθύνου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας π. Μιχαήλ Τίτσα καί τοῦ Πρεσβυτέρου π. Μιχαήλ.

Μετά σύντομον ἀνάπαυσιν εἰς τό ξενοδοχεῖον Marriot, ὁ Μακαριώτατος προϋπαντήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ὑπό τῆς συνοδείας Ἱεραρχῶν, Ἱερέων καί πολλοῦ λαοῦ καί συμμετέσχε Δοξολογίας εἰς τόν παλαιόν Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τοῦ ὁσίου Δημητρίου, κατά τήν ὁποίαν προσεφώνησεν ὡς ἕπεται:

«Μακάριος ὃν ἐξελέξω καί προσελάβου· κατασκηνώσει ἐν ταῖς αὐλαῖς σου. Πλησθησόμεθα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου· ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστός ἐν δικαιοσύνῃ» (Ψαλμ. 64, 5).

Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ Μακαριώτατε Πατριάρχα Ρουμανίας κ. κ. Δανιήλ,

Στοιχοῦντες τῇ εὐαγγελικῇ καί ἐκκλησιαστικῇ παραδόσει τῆς ἐν  Χριστῷ τῷ Θεῶ ἡμῶν κοινωνίας τῆς ἀγάπης, ἀνταπεκρίθημεν εἰς τήν εὐγενῆ πρόσκλησιν τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί περισπούδαστου Ἡμῖν Μακαριότητος καί ἐν χαρᾷ πολλῇ καί ἀγαλλιάσει ἀφίχθημεν σήμερον ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ, τῆς Πόλεως τοῦ Βασιλέως τοῦ Μεγάλου, εἰς τήν μεγάλην, ἱστορικήν καί εὐλογημένην χώραν τῆς Ρουμανίας, προκειμένου νά μετάσχωμεν εἰς τούς πανηγυρικούς ἑορτασμούς τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας ἐπί τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, εἰς τόν ἄρτι ἐγκαινιασθέντα μεγαλοπρεπῆ καί καλλιπρεπῆ ἱερόν ναόν αὐτοῦ, ἀρχιτεκτονικόν κόσμημα τῆς πόλης τοῦ Βουκουρεστίου καί ὅλης τῆς Ρουμανίας καί καρπόν τῆς εὐσεβείας τοῦ Ρουμανικοῦ λαοῦ καί εἰς τούς ἐθνικούς πανηγυρικούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ ἐπετείῳ  τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ρουμανίας.

Κατά τήν εὐλογημένην ἐπίσκεψιν Ἡμῶν ταύτην δίδεται εἰς Ἡμᾶς ἡ εὐκαιρία νά μεταφέρωμεν τήν εὐλογίαν τοῦ θεοδέγμονος Σπηλαίου τῆς Ἁγίας Βηθλεέμ, τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, πεῖραν τῆς ὁποίας λαμβάνομεν χάριτι Θεοῦ καθ’ ἑκάστην, ὡς τεταγμένοι φύλακες αὐτῶν καί νά μεταφέρωμεν ἐπίσης ἐπιτραχήλιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ νέου Χοζεβίτου τοῦ ἐκ Ρουμανίας καί δεσμίδα τῆς κόμης αὐτοῦ, ὡς πιστόν τεκμήριον τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ διά τόν ἁγιασμόν τῶν προσκυνούντων τούτων πιστῶν, ἃμα  δέ καί λείψανα Ὁσίων  Χοζεβιτῶν Πατέρων.

Εὐχαριστοῦμεν, Ὑμῖν Μακαριώτατε Πατριάρχα Ρουμανίας κ. κ. Δανιήλ διά τήν ἀπευθυνθεῖσαν Ἡμῖν εὐγενῆ ἀδελφικήν πρόσκλησιν καί διά τήν προσγενομένην τιμήν τῆς προϋπαντήσεως Ἡμῶν ὑπ’ Αὐτῆς, προσωπικῶς ὑπό μελῶν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας καί τοῦ κλήρου καί τοῦ Χριστεπωνύμου λαοῦ καί συγχαίρομεν Ὑμῖν καί ὅλῳ τῷ Ρουμανικῷ λαῷ ἐπί τῷ διπλῷ ἐκκλησιαστικῷ καί ἐθνικῷ ἑορτασμῷ τούτ  καί προγευόμεθα τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγαλλιάσεως διά τόν ἁγιασμόν ἡμῶν ἐκ τῆς τελέσεως τῆς ἀναιμάκτου θυσίας αὔριον ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Ἀνδρέου, τάς πρεσβείας τοῦ ὁποίου ἐπικαλούμεθα πρός Κύριον διά τήν προστασίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας καί ὅλου τοῦ Ρουμανικοῦ λαοῦ».

Ὁ δέ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ ἀντεφώνησε ἀγγλιστί ὡς ἕπεται:

“Your Beatitude Theophilos III, Patriarch of Jerusalem and All Palestine,

On behalf of the members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, of the Orthodox clergy and believers in Romania, with great love in Christ, we warmly welcome you in our Country and Church!

We remember with joy the last fraternal visit you made to Romania in 2014 at the feast of the Holy Venerable Demetrios the New, Protector of Bucharest. Today, Your Beatitude, we are again together in this historical Patriarchal Cathedral, preparing to celebrate the Holy Apostle Andrew, the First-called, Protector of Romania, and now of the National Cathedral, whose altar we consecrated a few days ago.

This is the main reason for Your Beatitude’s visit this year, to concelebrate for the first time in the patronal feast of the National Cathedral, as a testimony and occasion of holy communion and missionary cooperation between our Churches.

In this light of fraternal communion and pastoral co-responsibility, we pray to God to bestow His rich gifts upon Your Beatitude, wishing you to have a blessed visit to our Country and Church, together with the accompanying delegation members!”.

Τήν μεσημβρίαν καί τό ἑσπέρας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ παρεκάθισεν εἰς τράπεζαν παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ εἰς τήν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ προσωπικήν κατοικίαν Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

sfsfsf 1

sfsfsf 2

sfsfsf 3

sfsfsf 6

sfsfsf 5

 


Διαβάστε επίσης