Skip to main content

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2022 Σεβ. Μητρ. Παραμυθίας κ. Τίτου

21 Δεκ 2022 15:13

Ὁ ἀγγελικός ὕμνος πού ἀκούσθηκε κατά την νύχτα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας στή Βηθλεέμ, «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη», τονίζει ιδιαίτερα τό μεγάλο ἀγαθό τῆς είρήνης, πού μέ τήν γέννησή του ἔφερε ὁ Χρίστος στόν κόσμο. Καί αὐτό δείχνει, ὅτι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι, νά ἐπικρατεῖ στόν κόσμο ἡ εἰρήνη.

Ἡ εἰρήνη εἶναι τό μεγαλύτερο ἀγαθό γιά κάθε ἄνθρωπο, πού τόν κάνει νά μπορεῖ νά διαβαίνει τήν ζωή του ἥρεμος καί χαρούμενος, ἀφοσιωμένος στά δημιουργικά του ἔργα καί ἐπιτυγχάνοντας τόν προορισμό τῆς ζωῆς του.

Εἶναι κρίμα, μιά ζωή πάνω στή γῆ, πού εἶναι τόσο σύντομη, νά τήν κάνουμε τόσο σκληρή καί πικραμένη, ἐνῶ θά μπορούσαμε, βοηθῶντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον νά εἴμαστε χαρούμενοι καί εὐτυχισμένοι. Ἡ εἰρήνη λοιπόν εἶναι προϋπόθεση γιά τήν προκοπή, τήν εὐημερία καί τήν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι σκληρή καί μᾶς ἔχει διδάξει, ὅτι αὐτό τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ζωῆς εἶναι πολύ εὔθραυστο, πού τό συντρίβουν καί τό κουρελιάζουν οἱ πόλεμοι καί τά μίση τῶν ἀνθρώπων. Ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα βλέπουμε τούς πολέμους νά συνταράσσουν τό πρόσωπο τῆς γῆς, νά δημιουργούν ἑκατόμβες νεκρῶν, πληγές, πόνο καί δυστυχία. Καί αὐτό τό θηρίο τοῦ πολέμου, πιό φοβερό και ἀπαίσιο προβάλλει σήμερα, κάτω ἀπό τήν ἀπειλή ἑνός πυρινικοῦ ὁλοκαυτώματος, πού θά σημάνει ἀσφαλῶς τό τέλος τῆς ἀνθρωπότητας.

Ὡστόσο ὁ διακαής πόθος ὅλων τῶν λαῶν, ὅλων τῶν ἀνθρώπων, εἶναι νά ζήσουν εἰρηνικά, καί νά ἐπιλύσουν τίς διαφορές μεταξύ τους, μέ συνεννόηση καί εἰρηνικά μέσα. Κανένας ἀπό τούς λαούς δέν θέλει τόν πόλεμο, διότι γνωρίζουν ὅτι φέρνει τήν καταστροφή σέ ὅλους, ἀκόμη καί στούς νικητές. Γι’ αὐτό φωνάζουν καί διαμαρτύρονται μέ κάθε τρόπο, σ’ ὅλο τόν κόσμο, γιά τούς ἀσυλλόγιστους ἐξοπλισμούς, πού προετοιμάζουν τήν καταστροφή τοῦ κόσμου.

Ἀλλά τότε ποιοί θέλουν τόν πόλεμο καί ἀποτελοῦν ἀπειλή γιά τήν ἀνθρωπότητα; Ἀτυχῶς μερικοί ἡγέτες, ἰδίως τῶν μεγάλων λαῶν, οἱ ὁποῖοι κυβερνοῦν τήν τύχη τοῦ κόσμου, καί πίσω ἀπό αὐτούς, ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀπό τούς πολέμους πλουτίζουν. Διότι δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε, ὅτι οἱ πολεμικές βιομηχανίες εἶναι οἱ πιό ἐπικερδεῖς καί στηρίζουν κατά τό πλεῖστον τήν οἰκονομία τῶν μεγάλων.

Πῶς ὅμως μπορεῖ νά διασωθεῖ ἡ εἰρήνη μέσα σ’ ἕνα κόσμο ἀλληλοσυγκρουόμενο, μέ διαφορετικές πεποιθήσεις, κοινωνικά συστήματα καί φιλοσοφία τῆς ζωῆς, πού διαιροῦν τόσο βαθειά τούς ἀνθρώπους καί γεμίζουν μέ μίση τήν καρδιά τους; Βέβαια ὁ καθένας ὑποστηρίζει, ὅτι ἡ ἄποψή του περί τῶν πραγμάτων τῆς ζωῆς εἶναι ἡ πιό ὀρθή. Γεγονός ὅμως πάλι εἶναι, ὅτι σέ ὅλες τίς ἀνθρώπινες πεποιθήσεις καί ἐπιδιώξεις ὑπάρχουν ἀτέλειες καί λάθη. Τό ἀγαθό ὅμως τῆς εἰρήνης βρίσκεται πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά καί πρέπει μέ κάθε τρόπο νά τό κατοχυρώσουμε καί νά τό μονιμοποιήσουμε στή γῆ. Εὐχῆς ἕργο. Πῶς ὅμως θά τό ἐπιτύχουμε;   

Θά τό ἐπίτυχουμε, ἄν καταλάβουμε, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἴσο δικαίωμα νά ζήσουν καί νά χαροῦν τήν ζωή. Ἄν ἀποδὠσουμε σέ ὅλους τούς λαούς δικαιοσύνη καί παύσουμε νά τούς διακρίνουμε σέ μεγάλους καί μικρούς, σέ πλούσιους καί φτωχούς. Διότι εἶναι μεγάλο στίγμα γιά τόν πολιτισμό τοῦ αἰῶνα μας νά πεθαίνουν δεκάδες ἑκατομμύρια ἄνθρωποι στόν κόσμο ἀπό τήν πείνα καί τήν στέρηση.

Θά τό ἐπίτυχουμε, ἄν ἀφεθοῦν οἱ ἄνθρωποι καί οἱ λαοί νά σκέπτονται καί νά ἐκφράζονται ἐλεύθερα καί νά ἀποφασίζουν γιά τήν ζωή τους. Πρέπει ἐπί τέλους νά σεβασθοῦμε τό πολυτιμότατο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας, πού χάρισε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο καί γιά τό ὁποῖο χύθηκαν καί χύνονται ποταμοί αἱμάτων.

Θά τό ἐπίτυχουμε, ἄν βάλουμε κατά μέρος τίς διαφορές μας, μπροστά στόν κοινό σκοπό τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐπιβιώσεως.

Θά τό ἐπίτυχουμε, ἄν ὁ καθένας προσέξει τόν ἑαυτό του καί τόν καταστήσει μιά εἰρηνική καί δημιουργική μονάδα στήν ὑπηρεσία τοῦ συνόλου. Διότι ἄν μέσα του δέν εἰρηνεύει καί μισεῖ καί ὑποβλέπει τόν συνάνθρωπό του, γίνεται αἰτία ἀναστάτωσεως, καί τότε πιά εἰρήνη ἐπιθυμεῖ καί ἐπιδιώκει;

Θά τό ἐπίτυχουμε τέλος, ἄν εἰρηνεύουμε μέ τόν Θεό, ἀπό τόν ὁποῖον ὅλα τά ἀγαθά ξεκινοῦν.

Αὐτό λοιπόν τό ἀγαθό πού τόσο διακαῶς τό ἐπιθυμοῦμε ὅλοι, τό προσφέρει ὁ Θεός σήμερα δωρεάν, σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, σέ ὅλη τή γῆ.

Ἄν ὁ κόσμος ἀκούσει τήν φωνή τοῦ οὐρανοῦ καί καταλάβει ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδελφοί, τότε ὁ πόθος τους θά γίνει πραγματικότητα καί ὄντως θά ὑπάρξει « ἐ π ί   γ ῆ ς    ε ἰ ρ ή ν η ».  

Χρόνια πολλά κι’ εὐλογημένα.

 Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας Τ Ι Τ Ο Σ