top line
logo

Γιατὶ αὐτὴ ἡ δοκιμασία; Εγκύκλιος Σεβ. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως κ. Ανδρέα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 226

 Ἀριθ. Πρωτ. 304

                       Ἅγιον Πάσχα 2020

 Ἡ πίστη στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νίκησε τὰ ψεύδη τῆς ἀπιστίας”

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

-Α-

Χαράματα τῆς “μιᾶς τῶν Σαββάτων”, τῆς Κυριακῆς δηλαδή. Στὰ Ἱεροσόλυμα. Μιὰ ὁμάδα ρωμαίων στρατιωτῶν, ἡ φρουρὰ τοῦ Τάφου τοῦ Ναζωραίου, τρέχοντας φθάνει στοὺς Ἰουδαίους ἄρχοντες. Μὲ καρδιὰ ποὺ ἔτρεμε ἀκόμη ἀπὸ τὸν τρόμο τοῦ δυνατοῦ σεισμοῦ, ἀναφέρουν ὅτι ὁ τάφος ἄνοιξε κι’ ὁ νεκρὸς δὲν εἶναι πιὰ μέσα. Ἀλλὰ οἱ ἄρχοντες, ζυμωμένοι μὲ τὸ ψέμα καὶ τὴν ἀπάτη, τοὺς καθησυχάζουν : Θὰ πῆτε ὅτι τὴν ὥρα ποὺ κοιμώμασταν ἦρθαν οἱ μαθητές του καὶ ἔκλεψαν τὸ σῶμα του. Οἱ στρατιῶτες, ὅμως, τρέμουν μὲ τὴν σκέψη, πὼς ἄν ὁ Πιλᾶτος πληροφορηθῇ αὐτὰ ποὺ θὰ διαδίδωνται, θὰ τοὺς καταδικάσῃ σὲ θάνατο γιὰ παράλειψη καθήκοντος. Ἀλλὰ οἱ πονηροὶ ἄρχοντες τοὺς καθησυχάζουν : “ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσωμεν” (Ματθ. κη΄14), ἐμεῖς θὰ τὸν πείσουμε καὶ θὰ σὰς ἀπαλλάξουμε ἀπὸ κάθε ἀνησυχία. Καί, παράλληλα, “ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις”, τοὺς δωροδόκησαν μὲ ἄφθονα ἀσημένια νομίσματα. Γιατὶ ψέμα καὶ δωροδοκία πᾶνε πάντοτε μαζί...

-Β-

Μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων τὸ ψέμα τῆς κλοπῆς τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ ξεφούσκωσε. Ἀλλὰ ἡ ἀπιστία δὲν πτοήθηκε. Βρῆκε καινούργιους τρόπους νὰ πολεμήσῃ τὴν Ἀνάσταση.

α) Οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες πραγματοποιοῦν 12 μεγάλους διωγμοὺς γιὰ νὰ σταματήσουν τὸ κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως. Γιατὶ γι’ αὐτούς, ἕνας ἦταν ὁ Θεὸς ποὺ ἔπρεπε νὰ λατρεύουν ὅλοι, σὲ Δύση καὶ Ἀνατολή : ὁ αὐτοκράτορας.

β) Ἀργότερα, ὁ ὀρθολογισμὸς καὶ ἡ ἀπιστία θὰ ἐπινοήσουν διάφορες θεωρίες γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ : 1) οἱ Ἀπόστολοι εἶπαν ψέματα, ὅτι Ἀνέστη ὁ Ἰησοῦς, διότι ἐπλανήθησαν. 2) Ἡ Ἀνάσταση εἶναι μῦθος, ποὺ προῆλθε ἀπὸ ἐπίδραση καὶ δάνεια ἀπὸ τὶς εἰδωλολατρικὲς μυστηριακὲς θρησκεῖες. 3) Οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Χριστοῦ στοὺς μαθητές Του ἦσαν φαινόμενα πνευματιστικά, γιὰ νὰ ἀνυψωθῇ τὸ πεσμένο θάρρος τῶν Ἀποστόλων. 4) Τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ρίχθηκε σὲ κοινὸ τάφο, ὅπου φύρδην μίγδην ἐρρίπτοντο πολλὰ πτώματα, καὶ ἄρα δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ὁ ἄδειος τάφος. 5) Τελευταῖα, κάποιος διεφήμισε, ὅτι βρέθηκε στὰ Ἱεροσόλυμα τάφος, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς ἐπιγραφὴ τὴν λέξη Ἰησοῦς, καὶ ἄλλοι ἄλλες ἐξωφρενικὲς θεωρίες, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

-Γ-

Τί ἀκούω, ὅμως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί ; Καμπάνες, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, μὲ τὸν γλυκόλαλο ἦχο τους νὰ διαλαλοῦν τὸ χαρμόσυνο μήνυμα : ΧΡΙΣΤΟΣ   ΑΝΕΣΤΗ !  Τὸ εἶπαν δειλά, στὴν ἀρχή, οἱ Μυροφόρες. Τὸ ἐπανέλαβαν μετὰ οἱ Ἀπόστολοι. Καὶ μὲ τὸ στόμα τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ, διεκήρυξαν : “ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου”, ὅταν ὁ Ἀναστάς, “τῶν θυρῶν κεκλεισμένων” ἐμπῆκε στὸ ὑπερῶον, ὅπου ἦσαν συγκεντρωμένοι οἱ μαθητὲς “διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων”. Ὕστερα, θὰ τὸ λένε συνεχῶς τὰ ἑκατομμύρια τῶν Μαρτύρων. ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ  θὰ διακηρύττῃ ἡ χιλιόχρονη βυζαντινὴ αὐτοκρατορία. Θὰ τὸ ἐπαναλαμβάνουν μὲ χαρὰ στοὺς τούρκους τυράννους τὰ Ἑλληνόπουλα. Μὲ τὸ ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ θὰ γιορτάσῃ ἡ Ἑλλάδα τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγό. Μ’ αὐτὸ τὸ σύνθημα θὰ ξεχυθῇ ἀργότερα στὴν Μακεδονία, στὴν Ἤπειρο καὶ στὴν Θράκη, ξαναφέρνοντάς τες στὴν μητρικὴ ἀγκάλη. ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ ἔψαλλε ἀπὸ τὸ ἀκριτικὸ Μαυρόπουλο καὶ ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ἐμψυχώνοντας τοὺς σκλαβωμένους, τότε, Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς ...

-Δ-

Ναί ! ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  Εἶναι ἡ ἰαχὴ τοῦ θριάμβου, εἶναι τὸ σύνθημα ποὺ μᾶς ἐμπνέει, ποὺ μᾶς δίνει θάρρος, ὥστε νὰ νικᾶμε τοὺς ἀνέμους τῆς ἀπιστίας, ποὺ φυσᾶνε δυνατοὶ στοὺς καιρούς μας. Κι’ ἄς τὸ μάθουν ὅλοι : Ὁ Χριστὸς “ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ” (Ἀποκ. Στ΄2).

Ὅμως, τώρα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνέμους τῆς ἀπιστίας, φυσάει καὶ ὁ δυνατὸς ἄνεμος τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ (COVID - 19) στὴν Πατρίδα μας καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Πολλὰ τὰ κρούσματα, πολλοὶ καὶ οἱ θάνατοι, ἀλλὰ πολὺς καὶ ὁ φόβος μπροστὰ σ’ αὐτὸν τὸν “ἀόρατο ἐχθρό”. Ἴσως, ὁ Κύριος ἐπέτρεψε αὐτὴ τὴν δοκιμασία, γιὰ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ νοιώσουμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στὴν ζωή μας ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς ἐνορίας μας, τώρα, ποὺ μὲ κυβερνητικὴ ἀπόφαση ὅλοι οἱ Ναοὶ παρέμειναν κλειστοὶ στὴν Χώρα μας. Ὁ Χριστός, πάντως, κι’ αὐτὸν τὸν “ἐχθρό” μας θὰ τὸν νικήσῃ. Κι’ αὐτό, ἀκριβῶς, τὸ μήνυμα στέλνουμε στὴν Κύπρο, στὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ στὸν ὅπου γῆς Ἑλληνισμό. Ἀδελφοί μου, ΧΡΙΣΤΟΣ   ΑΝΕΣΤΗ !  Τὰ χρόνια σας καὶ ὁλόκληρη ἡ ζωή σας νὰ εἶναι πλημμυρισμένα ἀπὸ τὸ ἀνέσπερο ἀναστάσιμο Φῶς. Μὴ φοβᾶστε. “Μπόρα” εἶναι, θὰ περάσῃ, ὅπως πέρασαν κι’ ἄλλες πολλὲς καὶ ποικίλες “μπόρες”. Ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ θὰ τὴν ξεπεράσῃ. Ἀδελφοί μου, ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ ὁ Κύριος. Σὲ ὅλους σας, στοὺς ἐγγὺς καὶ στοὺς μακράν, εὔχομαι ὑγεία καὶ πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας.

Διάπυρος  εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ| |

Ακολουθήστε μας στα social media