top line
logo

Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την Κυριακή της Ορθοδοξίας του Σεβ. Μητρ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2019

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ: 112)

Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Πρός τόν ἱερόν κλῆρον, τίς μοναστικές ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Κράτει ὅ ἔχεις, ἵνα μηδείς λάβῃ τόν στέφανόν σου…»(Ἀποκ. Γ΄11)

Ἡ προτροπή αὐτή, εἶναι προτροπή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρός τόν Ἐπίσκοπο τῆς Φιλαδελφείας καί περιέχεται στό τρίτο (Γ΄) κεφάλαιο τοῦ Ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Προτρέπει, τό Πανάγιο Πνεῦμα, τόν Ἐπίσκοπο νά διαφυλάξῃ θερμή, ἀκεραία καί ἀμόλυντη τήν πίστι του. Κράτα καλά τήν πίστι πού ἔχεις, γιά νά μήν πάρη κανείς τό στεφάνι σου καί τήν ἀνταμοιβή τῶν ἀγώνων σου.

Σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ προτροπή αὐτή εἶναι κατ’ἐξοχήν ἐπίκαιρη, ἀξιοπρόσεκτη καί σωτήρια γιά ὅλους μας, κληρικούς καί λαϊκούς. Μιλάει καί στόν καθένα μας τό Πανάγιο Πνεῦμα: Χριστιανέ τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, «κράτει ὅ ἔχεις…». Μένε στίς ἐπάλξεις τοῦ ὀρθοδόξου ἀγῶνος σου. Κράτησε καλά, δυναμικά στό νοῦ καί τήν καρδιά σου, τήν ὀρθόδοξη ἀλήθεια καί πίστι, κράτησέ την καθαρή, ἀμόλυντη, ἀκαινοτόμητη καί ζέουσα. Φύλαξέ την ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, γιατί ὑπάρχει κίνδυνος μεγάλος, νά σοῦ τήν μολύνουν, νά τήν ἀλλοιώσουν, νά τήν παραχαράξουν καί σύ νά χάσης τή σωστή πορεία γιά τή σωτηρία σου.

Ἡ ὀρθόδοξη άλήθεια, ἡ ὀρθοδοξία μας, ἀγαπητοί, εἶναι μοναδικός θησαυρός, οὐράνιος, θεῖος. Δέν τήν ἐφεῦρε οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε ἄγγελος. Τήν ἀπεκάλυψε Αὐτός ὁ Σαρκωθείς Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἕνας τῆς Ἁγ. Τριάδος, τήν ἐδίδαξε στόν κόσμο καί τήν ἐπικύρωσε μέ τό Πανάγιο Αἷμα τῆς σταυρικῆς Του θυσίας, γιά νά ἔχει αἰώνιο, ἀπρόσβλητο καί ἀκατάλυτο κῦρος. Αὐτή τήν ἀλήθεια, ὅπως τήν προσέφερε ὁ Κύριος, τήν ἐκήρυξαν οἱ θεοκήρυκες Ἀπόστολοι, τήν κατηγλάϊσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί οἱ Ὁμολογητές μέ τή μαρτυρική τους ὁμολογία, τήν ἐστερέωσαν οἱ μάρτυρες καί νεομάρτυρες μέ τό ἁγιασμένο αἵμα τους.

Ὅλοι τους, μέ τήν ὑπακοή, τό σεβασμό καί τήν πιστότητα στό λόγο τῆς Ἁγ. Γραφῆς, χωρίς ἐγωισμούς καί παρεμβάσεις, διετήρησαν μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί παρέδωσαν σέ μᾶς, τήν ἀποκαλυφθεῖσα, τήν σώζουσα ἀλήθεια, ἀκριβῆ, τελεῖα, καθαρή, ἁγνή, ἀνόθευτη, ἀκαινοτόμητη, ἀπηλλαγμένη ἀπό πλᾶνες καί αἱρετικές δοξασίες. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας μέ πολύ φόβο, ταπείνωσι καί προσευχή, καί ὄχι μέ τίς πυγολαμπίδες τῆς ἐγωιστικῆς φιλοσοφικῆς καί κοσμικῆς σκέψεως, διαχειρίστηκαν τήν ἀλήθεια τοῦ θεοπνεύστου Εὐαγγελίου. Ἀπόδειξις ἡ ὁμολογία τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Ἡμεῖς κατά πάντα τῶν θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν τά δόγματα καί πράγματα κρατοῦντες, κηρύσσομεν ἐν ἐνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, μηδέν προστιθέντες, μηδέν ἀφαιροῦντες τῶν ἐξ αὐτῶν παραδοθέντων ἡμῖν». Αὐτό ἔγινε καί γίνεται πάντοτε στήν μόνη ἐν κόσμῳ Ἐκκλησία, τήν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας.

Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὁμολογεῖ: «Ἡ πίστις μου εἶναι αὐτή τήν ὁποία ἤκουσα ἀπό τά θεῖα λόγια, τήν ὁποία ἐδιδάχθην παρά τῶν ἁγίων Πατέρων… τήν πίστι αὐτή δέν θά παύσω νά διδάσκω. Μαζί της ἐγεννήθηκα καί μέ αὐτήν “συναπέρχομαι” τῆς παρούσης ζωῆς…».

Καί ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ ὑπογραμμίζει: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι αὐτή μέ τήν Ἐκκλησία ὅλων τῶν ἐποχῶν καί μάλιστα μέ τήν πρώτην Ἐκκλησίαν…».

Κάθε θησαυρός, ὅμως, ἔχει ἐχθρούς φοβερούς, διατρέχει κινδύνους μεγάλους ἀπό ἅρπαγες, κλέπτες, ληστές.

Μελετῶντας τήν αἱματοβαμμένη πορεία τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, βλέπουμε τούς ἑκάστοτε «λύκους βαρεῖς», τούς ἀσπόνδους ἐχθρούς τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, διά τῆς ὁποίας ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου θέλει νά ματαιώσει τή σωτηρία μας.

Ἰουδαῖοι, Ἀρειανοί, Πνευματομάχοι, Μονοφυσῖτες, Εἰκονομάχοι, Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, Χιλιαστές, Παπικοί, Οὐνῖτες, Προτεστάντες, Πεντηκοστιανοί, Εὐαγγελικοί, καί τόσοι ἄλλοι, «ὡς λέοντες ὡρυόμενοι», πάντοτε καί σήμερα, διακονοῦντες τόν ἀρχέκακο δράκοντα, ροκανίζουν νύκτα καί ἡμέρα τό ἅγιο δένδρο τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Σ’ αὐτούς ὅλους νά προσθέσουμε τόν νεοεποχίτικο ἐχθρό τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας καί πίστεως, τήν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μέ κάθε τρόπο ὁ Οἰκουμενισμός σήμερα, μέ σκοτεινές δυνάμεις, ὕπουλα καί φανερά, μέ ἀλλοίωσι τῶν θεσμῶν, τῶν αἰωνίων ἀληθειῶν, ἀλλά καί μέ διωγμούς ἀκόμη, πολεμεῖ τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας καί θέλει νά θέση τό ὄνομα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ μας ἀνάμεσα στά ὀνόματα τῶν ψευτοθεῶν τοῦ κόσμου. Ἀπόδειξι ἡ ἀλλοίωσι τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος μας.

Ἂγαπητοί ἀδελφοί, τή φωνή τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἄς τήν ἀκούσουμε καλά σήμερα, πού γιορτάζει ἡ μεγάλη μας μητέρα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. «Κράτει ὅ ἔχεις, ἵνα μηδείς λάβῃ τόν στέφανόν σου…».

Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφοντας στόν μαθητή του Ἀπόστολο Τιμόθεο, πού ἦταν Ἐπίσκοπος Ἐφέσσου, τόν προτρέπει: «Ὦ Τιμόθεε τήν παρακαταθήκην φύλαξον…». «Παιδί μου Τιμόθεε, φύλαξε καλά τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος ὡς πολύτιμο θησαυρό καί ἀπόφευγε τούς κούφιους καί ματαίους λόγους, πού βεβηλώνουν καί νοθεύουν τήν ἀλήθεια» (Α΄ Τιμ. στ΄20).

Τή φωνή τῆς μητέρας μας ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἄς ἀκούσουμε σήμερα καί μεῖς.

Τήν μεταφέρουν σέ μᾶς οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες, οἱ ὁμολογητές, οἱ μάρτυρες, οἱ νεομάρτυρες.

Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, σταθῆτε ἄγρυπνοι στίς ἐπάλξεις. Κρατᾶτε, φυλᾶξτε αὐτό πού ἔχετε, τό θησαυρό τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας. Μόνο μέ τήν ἀδαμαντίνη ὀρθόδοξο ἀλήθεια, θα ἐπιτύχουμε τή σωτηρία μας.

Ἐφρύαξαν οἱ πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐφρύαξαν τά χωρίς Χριστό ἔθνη. Θέλουν νά ξεριζώσουν τήν ὀρθοδοξία ἀπό τίς καρδιές μας. Θέλουν νά κάνουν ἄθρησκη τήν Ἑλλάδα μας. Τήν Ἑλλάδα τῶν Πατέρων, τῶν ὁσίων, τῶν μαρτύρων, τῶν νεομαρτύρων, τῶν ἡρώων τῶν θαυμάτων.

Κρατεῖστε τήν ὀρθοδοξία ζωντανή καί καθαρή, ἄμεμπτη στήν ψυχή σας καί τή ζωή σας. Μήν προδώσετε τό Χριστό μας. «Ἄν δέν Τόν ἀρνηθοῦμε δέν μποροῦν νά μᾶς Τόν πάρουν», λέει ὁ Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Νά εὐχηθοῦμε, ἀγαπητοί ὅλοι μας, κληρικοί καί λαϊκοί, νά κρατήσουμε σφικτά τήν ὀρθόδοξη ἀλήθεια στή ζωή μας, γιά νά λάβουμε καί μεῖς τόν ἀμαράντινο τῆς οὐρανίου δόξης στέφανο. Ἀμήν.

Μετά πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν

+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ| |

Ακολουθήστε μας στα social media