Εγκύκλιος Χριστουγέννων Σεβ. Μητρ. Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου

21 Δεκ 2022 21:04

«Τὰ σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται. Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου».

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ ἰδιαίτερη χαρά, γιά πρώτη φορά ὡς ὁ Ἐπίσκοπός σας, ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη σας, τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τή Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, κατά τήν ὁποία «τάσύμπανταχαρᾶςπληροῦνται», καί σᾶς εὔχομαι, μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, τίς πιό θερμές εὐχές μου, ὥστε νά εἶναι ὁ εὐφρόσυνος τοῦτος ἑορτασμός, ἀληθινός καί οὐσιαστικός, ἀνεξίτηλα χαραγμένος στούς καρδιακούς μας χώρους μέ τό πνευματικό μελάνι τῆς ζωοποιοῦ καί χαροποιοῦ Ἀγάπης τοῦ «δι’ ἡμᾶςτούςἀνθρώπουςκαίδιάτήνἡμετέρανσωτηρίαν» Ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Αὐτή πραγματικά εἶναι ἡ καρδιακή μου εὐχή πρός ὅλους! Νά εἶναι ἕνας ἑορτασμός, πού δέν θά παρέλθει, ἀφήνοντας πίσω του τή συνήθη μεθέορτη θλίψη καί μελαγχολία τῶν κοσμικῶν πανηγύρεων. Νά εἶναι ἕνας ἑορτασμός, πού τό φῶς του δέν θά ἐκλείψει μόλις σβήσουν τά φωτεινά στολίδια τῶν ἡμερῶν καί πού ἡ χαρά του δέν θά φυγαδευτεῖ μόλις μαζευτεῖ τό ἑόρτιο τραπέζι. Νά εἶναι ἕνας ἑορτασμός πού δέν θά περιορίζεται μόνο σέ αὐτές τίς ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις καί ὑλικές εὐωχίες, οἱ ὁποῖες, ἐνῶ εἶναι θεμιτές καί ὄμορφα συνυφασμένες μέ τίς παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας, δέν εἶναι ὅμως ἀρκετές ἀπό μόνες τους γιά νά βαστάσουν, νά χωρέσουν καί τελικά νά διακρατήσουν στό διηνεκές τό ἀσύλληπτο καί ὑπερφυές μεγαλεῖο καί μήνυμα τῆς εὐλογημένης αὐτῆς περιόδου τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, φανερώνοντας τό «ἀεί Χριστούγεννα» τοῦ Χρυσορρήμονος Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς καταστάλαγμα καί βίωμα τοῦ Χριστιανοῦ μέσα στή ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἀλλά γιά νά μπορέσομε νά παραμείνομε ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στή χαρά καί στήν ἐλπίδα πού ἐκπηγάζουν ἀπό τά Χριστούγεννα, νά εἴμαστε ἀκαταπόνητοι ἑορταστές τῶν παντοτινῶν Χριστουγέννων, εἶναι ἀναγκαῖο νά ἐννοήσομε τό βαθύτερο νόημά τους. Νά κατανοήσομε πώς ἡ μεγάλη αὐτή Ἑορτή, μέσα στό μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, ἀποτελεῖ τήν ἔμπρακτη φανέρωση τῆς ἀγάπης Του πρός τόν ἄνθρωπο, συνιστᾶ τήν κενωτική συγκατάβασή Του γιά νά σώσει τό πλάσμα Του καί νά μᾶς κάμει ξανά τόπο στή Βασιλεία Του, γιά νά ζήσομε αἰώνια μαζί Του. Νά διαπιστώσομε ὅτι «ὁ Κύριος ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Νά δεχθοῦμε τή σωτήρια πρόσκληση τῆς ἀγάπης Του. Νά νοηματοδοτήσομε τή ζωή μας στήν προοπτική τῶν Χριστουγέννων. Νά γευθοῦμε τή δωρεά καί τήν χάρη τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του, ὡς γεγονός μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο, πού συναντᾶ προσωπικά τόν ἄνθρωπο, γιά νά τοῦ χαρίσει τό «πρωτόκτιστον κάλλος».

Γι’ αὐτό, παρακαλῶ τήν ἀγάπη ὅλων σας, νά μήν ἀφήσομε νά ὑποβαθμιστοῦν στίς συνειδήσεις καί στίς ζωές μας τά Χριστούγεννα ὡς ἁπλῶς μιά ἐπετειακή Ἑορτή. Νά μήν ἐπιτρέψομε στούς ἑαυτούς μας νά ἀρκεσθοῦν μόνον στόν φανταχτερό ἐξωτερικό στολισμό, στά ἤθη καί ἔθιμα αὐτῆς τῆς Ἑορτῆς, ἀλλά νά τήν βιώσομε ὅλοι μας, μικροί καί μεγάλοι, ὡς τήν ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, ὅπως εὔηχα ψάλλει αὐτήν τήν ἡμέρα ἡ Ἑκκλησία μας: «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν...». Νά ζήσομε αὐτήν τήν Ἑορτή ὡς τό προσκλητήριο σάλπισμα γιά τήν εἴσοδό μας στά μυστήρια τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ καί ὡς πρόγευση τῆς Βασιλείας Του, ὅπως καί πάλι μᾶς διδάσκει ὁ ἱερός ὑμνῳδός: «τῆς γὰρ αἰωνίου σου βασιλείας, τὸ ἄναρχον ἐκαινουργήθη».

Σήμερα, στούς σύγχρονους τούτους καιρούς τῶν ποικίλων καί πολλῶν προκλήσεων, τῆς ἀναζήτησης τῶν δεδομένων πού δέν εἶναι πλέον αὐτονόητα σέ ὅλα τά πεδία τῆς ζωῆς, στούς καιρούς αὐτούς τῆς πολύπλευρης κρίσης - οἰκονομικῆς, ἐνεργειακῆς, γεωπολιτικῆς, ἀνθρωπιστικῆς - ὅλοι μαζί ἀναζητοῦμε νά βροῦμε ξανά τόν δρόμο γιά νά συναντήσομε τόν Χριστό στά πρόσωπα τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν Του καί ἀδελφῶν μας, νά ἀναγνωρίσομε καί νά διακηρύξομε τήν μοναδική ἀξία καί τιμή καθενός προσώπου, χωρίς καμία ἀπολύτως διάκριση, χωρίς κανένα ἀποκλεισμό. Νά προσευχηθοῦμε καί νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν «ἐπί γῆς εἰρήνη», καθώς μάλιστα ἀκόμα συνεχίζεται ἡ «ἀδελφοκτονία» ὁμοδόξων ἀδελφῶν στόν τραγικό πόλεμο στήν Οὐκρανία. Νά εἰρηνεύσομε στίς καρδιές μας, γιά νά εἰρηνεύσουν καί οἱ κοινωνίες μας, στούς ποικίλως μπερδεμένους τούτους καιρούς, μακρυά ἀπό κάθε μορφῆς παραβατικές καί ἀπάνθρωπες συμπεριφορές, πού ἐξαχρειώνουν καί προσβάλλουν κάθε ἔμψυχη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ Γέννηση, λοιπόν, τοῦ Θεανθρώπου σέ μιά ἁπλή καί ταπεινή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, χωρίς θόρυβο καί φαντασμαγορικές τυμπανοκρουσίες, ἐν μέσῳ ἑνός θορυβώδους κόσμου ἐκκωφαντικῆς μοναξιᾶς, ἔρχεται νά μᾶς ὑποδείξει ὅτι ὁ μονόδρομος τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπείνωσης εἶναι τελικά ὁ δρόμος πού ἀναζητοῦμε, ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ στήν Ὁδό, τήν Ἀλήθεια καί τή Ζωή, πού εἶναι ὁ Χριστός. Ἡ Γέννησή Του γίνεται ἀφορμή ἀφύπνισης καί ἐπαναπροσδιορισμοῦ σύνολης τῆς ζωῆς μας, στή σχέση μας μέ τόν ἑαυτό μας, μέ τούς ἄλλους καί τελικά μέ τόν ἴδιο τόν Θεό.

Ἔχοντας ἀδιάρρηκτη αὐτή τήν τριμερή σχέση καί κρατῶντας ἄσβεστο στίς καρδιές μας τό καντήλι τῆς ἄνευ ὅρων καί ὁρίων ἀγάπης πρός ὅλους, ἄς ἑορτάσομε, ἀδελφοί μου, Χριστούγεννα χαρούμενα, εἰρηνικά, ἐλπιδοφόρα, χαριτόβρυτα καί ὑπερκόσμια, εὐτρεπίζοντας τίς καρδιές μας ὡς βηθλεεμικά σπήλαια, ἕτοιμα νά ὑποδεχθοῦν τό Θεῖον Βρέφος καί νά Τοῦ προσφέρουν ὡς λιβάνι τήν προσευχή μας, ὡς χρυσό τίς ἀρετές μας καί ὡς σμύρνα τήν εὐωδία τοῦ Πνεύματος πού προσλάβαμε κατά τό Ἅγιο Βάπτισμά μας.

Μέ αὐτή τήν ταπεινή παράκληση καί τήν καρδιακή προσδοκία, σᾶς εὔχομαι ἔτη πολλά, εὐλογημένα, εἰρηνικά, χριστοφόρα καί χριστοτερπῆ, καθώς καί τήν ἐπί θύραις νέα χρονιά, μεστή ἔργων ἀγάπης, προόδου καί πνευματικῆς προκοπῆς.

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Πρόδρομος


ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ
Εκκλησιαστικές ειδήσεις και επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Copyright ©
Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην σελίδα μας είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους, μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.