Skip to main content

Ἐὰν ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

22 Μαρ 2021 08:00

Ἰωάννας Γ. Καραγκιούλογλου
 
1815. Νικητὴς καὶ τροπαιοῦχος, ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος ἐπιστρέφει ἀπὸ τὸ Παρίσι στὴν Ρωσσία. Γιὰ νὰ συγχαρεῖ ἀπὸ κοντὰ τοὺς ὑπηκόους του, κάνει μία μεγάλη περιοδεία. Καὶ ἐπισκέπτεται τὴν Ὀδησσό.
Στοὺς ἀρχαιότερους κήπους τῆς πόλεως, τὸ σημερινὸ πάρκο τῶν Ἑλλήνων, συνήθιζαν νὰ συνέρχονται οἱ Ἕλληνες. Μεταξὺ αὐτῶν, οἱ Νικόλαος Σκουφᾶς, Ἀθανάσιος Τσακάλωφ, Ἐμμανουὴλ Ξάνθος. Καὶ ὁ Συνταγματάρχης καὶ ὑπασπιστὴς τοῦ Τσάρου, Πρίγκηψ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη, τοὺς κήπους θὰ ἐπισκεπτόταν ὁ Τσάρος. Μαζὶ του ἦταν καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας.
Βλέποντας τὸν Τσάρο ὁ Ἀλέξανδρος, τὸν πλησιάζει, καὶ γονυπετής, τοῦ λέει μὲ συγκίνηση.
-Αὐτοκράτωρ, ἡ Θεία Πρόνοια ἐνίσχυσε τὰ ὅπλα σου καὶ ἐλευθέρωσες τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸν τύραννο. Μένει νὰ ἐλευθερώσεις καὶ τὴν Πατρίδα μου.
Ὁ Τσάρος ἀπαντᾶ χαμογελῶντας.
-Α! Φίλτατε Ὑψηλάντη. Πότε ἐζήτησε ὁ υἱὸς ἀπὸ τὸν πατέρα του ἄρτο, καὶ ὁ Πατὴρ του, τοῦ ἔδωσε ὄφιν; Μὴ ζητᾶτε νὰ σᾶς ἐλευθερώσουν οἱ ξένοι. Δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω. Κινηθῆτε μόνοι σας. Πληρῶστε τὸν φόρο τοῦ αἵματος πού σᾶς ἀναλογεῖ. Ἔτσι θὰ ἀποκτήσετε δικαίωμα ἐλεύθερου πολίτη καὶ ὄχι δούλου. Ὅταν φανεῖ τὸ Σημεῖο τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔχετε Πατρίδα. Τότε, ἡ Ρωσσία θὰ σᾶς βοηθήσει ὅπως μπορεῖ.
Αὐτὰ εἶπε ὁ Τσάρος καὶ ἀναχώρησε.
Οἱ τρεῖς Φιλικοί, ἀπευθύνονται στὸν Ὑψηλάντη καὶ τὸν Καποδίστρια.
-Ποιὸ εἶναι τὸ σημεῖο τοῦ Θεοῦ τὸ ὁποῖο θέλει νὰ δεῖ ὁ Αὐτοκράτωρ γιὰ νὰ ἔχουμε ἐλεύθερη Πατρίδα;
-Ποιὰ δύναμη θὰ καταβάλει ὅλα τὰ ἔξοδα τοῦ πολέμου διὰ θαλάσσης καὶ ξηρὰς γιὰ νὰ διώξει ὅλους τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὴν Ρούμελη καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη;
-Ποιὰ εἶναι ἡ δύναμη πού θὰ πεῖ στοὺς Ἕλληνες εἶστε ἐλεύθεροι χωρὶς νὰ ἀποζημιωθεῖ γιὰ τὰ ἔξοδα καὶ τὸ αἷμα πού ἔχυσε;
Λέει ὁ μονόχειρ Πρίγκηψ.
-Ἡ τήρηση τῆς θρησκείας μας.
Καὶ συμπληρώνει ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας.
-Καμμία ξένη δύναμη δὲν πρόκειται νὰ τὸ κάμει αὐτό. Οὔτε ὁ πατέρας πρὸς τὸν υἱό. Τὴν Ἐλευθερία θὰ τὴν κατακτήσουμε ἀποκλειστικὰ μὲ τὶς δικὲς μας Δυνάμεις.
1821. Ἔχοντας ὑπ' ὄψιν του ὁ Μέττερνιχ τοὺς σκοποὺς τοῦ Ρήγα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους, τὸ συνοικέσιο τοῦ Βοναπάρτη μὲ τὴν ἀδελφὴ τοῦ αὐτοκράτορος Ἄννα Ρωμανώφ, καὶ ἀκούγοντας τοὺς Ἕλληνες νὰ ψάλλουν παντοῦ τὸν Θούριο τοῦ Ρήγα, ἄρχισε νὰ ὑποπτεύεται ὅτι κάτι ἑτοιμαζόταν στὴν Ρωσσία.
Γιὰ νὰ σβήσει κάθε κίνηση πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, συγκαλεῖ στὸ Λαϋμπάχ σύνοδο τῶν εὐρωπαίων ἡγεμόνων μὲ θέμα τὴν παραγραφὴ τοῦ νόμου τῶν ἐθνῶν. Ὅσα ἔθνη ἦταν ὑπόδουλα γιὰ πάνω ἀπὸ 200 χρόνια, καὶ δὲν ἀπελευθερώνονταν μὲ κανέναν τρόπο:
1ον. Δὲν θὰ εἶχαν δικαίωμα νὰ ἐλευθερωθοῦν
2ον. Θὰ συγχωνεύοντο μὲ τὸ ἐπικρατέστερο ἔθνος καί,
3ον. Δὲν θὰ τὰ προστάτευε καμμία ξένη δύναμη.
Γνωρίζοντας ὁ Καποδίστριας ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς Συνόδου εἶχε στόχο τοὺς Ἕλληνες, θὰ γράψει στὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη, ὁ ὁποῖος εἶχε στὸ μεταξὺ ἐκλεγεῖ Ἔφορος καὶ Γενικὸς Ἐπίτροπος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, νὰ κηρύξει ἀμέσως τὴν Ἐπανάσταση.
Ἔτσι καὶ ἔγινε. Στὸ ἄκουσμα τῆς εἴδησης τὸν Φεβρουάριο τοῦ 21, ταραχὴ ἔπεσε στοὺς ἀντιπροσώπους τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων. Δὲν ἤξεραν τὶ νὰ κάνουν, καί, ὅσο περίμεναν νὰ δοῦν τὶ θὰ κάνει ἡ Τουρκία, ὁ κάθε ἀντιπρόσωπος ἔγραψε πρὸς τὴν κυβέρνησή του ὅτι ἀναμένει σχετικὲς ὁδηγίες. Οἱ ὁδηγίες δὲν ἔφθασαν, παρὰ μόνον ὅταν ὁ Δράμαλης εἶχε εἰσβάλει στὴν Πελοπόννησο.
Ὁ Πρωθυπουργὸς τότε τῆς Ἀγγλίας Castlereagh, στρέφεται στὸν Καποδίστρια καὶ λέει ἀπαξιωτικά.
- Εἶμαι σίγουρος ὅτι πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ βρίσκεται ἡ Ρωσσία. Τότε ἡ Ἀγγλία θὰ κατάσχει ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου Πελάγους. Ἡ Γαλλία τὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Στερεά.
Ὁ δὲ Μέττερνιχ λέει τότε ὅτι ἡ Αὐστρία θὰ κυριεύσει τὰ σλαβικά ἔθνη καὶ τὴν Βλαχομπογδανία καὶ, προτείνει στὴν Ρωσσία νὰ πάρει τὴν Μικρὰ Ἀσία, ἀμελῶντας μὲ ἐπιμέλεια ὁποιαδήποτε ἀναφορά στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ὁ Καποδίστριας ἀρνεῖται κάθε ἀνάμειξη τῆς Ρωσσίας. Ἐπιμένει ὅτι οἱ Ἕλληνες κινήθηκαν ἀπὸ μόνοι τους, καὶ, εὐφυῶς, στρέφεται πρὸς ὅλους καὶ λέει:
Ἐφόσον εἰσέβαλε ὁ Δράμαλης στὴν Πελοπόννησο μὲ 30.000 στρατὸ ἀμαχητὶ, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἐπανέρχεται στὴν πολιτικὴ της θέση. Στὴν Ρούμελη δὲν ὑπάρχει Ἑλληνικὸς στρατὸς οὔτε καὶ Ἐπανάσταση. Καί, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει καμμία ὑποψία ὅτι ἡ Ρωσσία ὑποκινεῖ τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Τουρκίας, προτείνω νὰ γίνει ἕνα πρωτόκολλο οὐδετερότητος, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο οὔτε ἡ Ρωσσία νὰ βοηθᾶ τοὺς Ἕλληνες, οὔτε ἡ Εὐρώπη τὴν Τουρκία.
Ὁ Καποδίστριας γνώριζε τοὺς φόβους τῶν Εὐρωπαίων. Ἐὰν ἡ Ρωσσία ξεκινοῦσε πόλεμο κατὰ τῆς Τουρκίας, ὅσο ἡ Εὐρώπη θὰ ἑτοιμαζόταν νὰ τὴν ἐμποδίσει, ἡ Ρωσσία θὰ ἔμπαινε στὴν Πόλη.
Ἔτσι ὑπεγράφη τὸ Πρωτόκολλο τῆς Οὐδετερότητος.
Καὶ ὅταν ὁ Καποδίστριας πληροφορεῖται τὴν καταστροφὴ τοῦ Δράμαλη, ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς συνέδρους λέγοντας:
-Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος σᾶς εὐγνωμονεῖ. Διότι τὸ Πρωτόκολλο δίνει τὸ δικαίωμα στοὺς Ἕλληνες νὰ ἐπαναστατήσουν χωρὶς νὰ μπορεῖτε νὰ τοὺς ἐμποδίσετε.
Ἡ Σύνοδος τοῦ Λαϋμπάχ διαλύθηκε ἄπρακτος. Ὁ Μέττερνιχ δὲν εἶχε καταφέρει νὰ νομοθετήσει περὶ τῆς ἀπογραφῆς τῶν Ἐθνῶν.
Συνειδητοποιῶντας ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας Castlereagh τὴν ἧττα πού ὑπέστη ἀπὸ τὸν Ἕλληνα διπλωμάτη, ντροπιασμένος, αὐτοκτονεῖ.
Ἀκολούθησε καὶ ἄλλη σύνοδος τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων στὴν Βερόνα αὐτὴ τὴ φορὰ, μὲ θέμα τὴν καταστολὴ κάθε ἐπαναστατικοῦ κινήματος. Ἦταν ξεκάθαρο ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ σύνοδος ἀπέβλεπε στοὺς Ἕλληνες.
Ὅμως. Ὁ ἄγρυπνος Ἰωάννης Καποδίστριας, τοῦ ὁποίου ἡ φιλογένεια καὶ ὁ πατριωτισμὸς δὲν εἶχαν ὅρια, θὰ παρουσιάσει ἐκ νέου τὸ Πρωτόκολλο τῆς Οὐδετερότητος. Ἔτσι, καὶ ἡ σύνοδος τῆς Βερόνα διαλύθηκε ἄπρακτος, διαλύοντας τὰ σχέδια τοῦ Μέττερνιχ.
Ἔτσι σταματᾶ ὁ κατατρεγμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους στὰ Ἑπτάνησα καὶ οἱ σφαγὲς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ὁ πλέον νόμιμος πόλεμος εἶναι ἐκεῖνος τῶν Ἑλλήνων πού λαμβάνουν τὰ ὅπλα κατὰ τῶν τυράννων.
Φίλτατε Ἀναγνώστη.
Τὸ 21 κατέχει κορυφαία θέση στὴν συνείδηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ζυμωμένο μὲ τὸν βαθύτερο πόνο καὶ τὸν ὑψηλότερο πόθο τῶν Ἑλλήνων γιὰ Λευτεριὰ καὶ Πρόοδο, διδάσκει καὶ ἐμπνέει τὸν Ἄνθρωπο τῆς κάθε ἐποχῆς.
Παρά ταῦτα, ἱστορικοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, νομικοί καὶ διπλωμάτες συνεχίζουν νὰ μηρυκάζουν ὑψηλὲς ἀπαιτήσεις ἀπὸ τὶς κατ' ἐπίφασιν προστάτιδες δυνάμεις, κυρίως ἀπὸ τὴν Ρωσσία, ἀνακυκλώνοντας τὶς θέσεις μίας τουρκίζουσας διπλωματίας, ἡ ὁποία θέλει τοὺς Ἕλληνες ὑπὸ σύγχυση, δίχως συμμάχους, ὑποτελεῖς καὶ ἑτερόφωτους.
Εἰς μάτην. Ἡ Ἐλευθερία εἶναι Ὑπόθεση Ἑλληνική.
Ὁ Μέγας Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας, στηρίζεται στὸ Πνεῦμα τοῦ Ἔθνους. Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία εἶναι καὶ ὡς ἔμπνευση καὶ ὡς ἔργο μία προσπάθεια Ἑλληνική.
Οἱ Ἱδρυτές, μὲ γνώμονα τὴν Πίστη, ἐμπνεύστηκαν ἀπὸ τὸ ἔμφυτο πάθος τῆς Ἑλληνικῆς Ψυχῆς πρὸς τὴν Ἐλευθερία. Δημιούργησαν ἕνα γνήσιο Ἑλληνικὸ Ὄργανο πρὸς ἀποτίναξη τοῦ τυραννικοῦ ζυγοῦ. Ὁτιδήποτε δημιούργησαν, ὑπῆρξε γνήσιο Ἑλληνικὸ Ἐπίτευγμα.
Ἡ Ἐπέτειος τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως εἶναι σημεῖο καμπῆς γιὰ τὸν Ἐθνικὸ μας Προγραμματισμό.
Εἰς πεῖσμα τοῦ κράτους ποὺ συνέστησε εἰδικὴ ἐπιτροπὴ πρὸς φενακισμὸ τοῦ πατριωτικοῦ αἰσθήματος.
Εἰς πεῖσμα τῆς λίθινης ἀδιαφορίας τοῦ κράτους ποὺ χλευάζει τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία.
Οἱ δυνάμεις ποὺ κρατοῦν τὴν Ἑλλάδα ζωντανὴ τόσα χρόνια, δὲν χάθηκαν, οὔτε θὰ χαθοῦν.
Ἡ Πίστη καὶ ὁ Πατριωτισμὸς στέλνουν μήνυμα ἠχηρὸ σὲ λιποτάκτες καὶ ἐχθρούς. Τὸ μῖσος κατὰ τῆς τυραννίας καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐλευθερία καὶ τὸν Ἄνθρωπο δίνουν τὸ σῆμα γιὰ τὴν Ἐπιστροφὴ τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἔπλασαν καὶ ἔθεσαν τὶς βάσεις γιὰ τὴν πολιτικὴ ὕπαρξη τῆς Ἑλλάδος.
Ἀπέναντι στὸ ὅραμα τῆς κάθε "ὑπερδύναμης", τὰ κλειδιὰ τὰ κρατᾶμε Ἐμεῖς. Καὶ τὴν συνέχεια τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, καὶ τὴν συνέχεια τοῦ Βυζαντίου, καὶ τὴν συνέχεια τοῦ 21. Καὶ τὸ Παρελθὸν καὶ τὸ Μέλλον.
Ἡ ἐπανόρθωση τῆς Ἀδικίας εἶναι ἱστορικὰ προαποφασισμένη.
Ὃ μέλλεις, δός.
.
Εἰκ. : Ἀρχεῖο ΙΓΚ

Διαβάστε επίσης